Latvijas Republikas Tieslietu ministrija kopā ar Maķedonijas Finanšu ministrijas Centrālo finanšu un līgumslēgšanas departamentu un Eiropas Savienības delegāciju Maķedonijā 2015. gada 13. novembrī parakstījusi līgumu par Mērķsadarbības Twinning projekta „Tiesiskuma stiprināšana” (Strengthening the Rule of Law) MK 11 IB JH 03 (turpmāk – Projekts) īstenošanu. Projektu īstenos Latvijas Republikas Tieslietu ministrija un Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija Maķedonijā sadarbojoties ar Maķedonijas Tieslietu ministriju, Eiropas Cilvēktiesību tiesas pārstāvniecības biroju Maķedonijā, Tiesnešu un prokuroru mācību centru un Advokātu asociāciju.

Projekta ietvaros Maķedonijas Tieslietu ministrija, Eiropas Cilvēktiesību tiesas pārstāvniecības birojs Maķedonijā, Tiesnešu un prokuroru mācību centrs ir saņēmējiestādes. Latvijas Republikas Tieslietu ministrija Projektā iesaistīsies kā Projekta vadošais partneris, kas ir pirmo reizi ministrijas vēsturē, savukārt Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija būs Projekta jaunākais partneris, kas līdzdarbosies atsevišķu Projekta aktivitāšu īstenošanā.

Projekta īstenošanas laiks ir 21 mēnesis (no 2015. gada decembra līdz 2017. gada septembrim). Projekta kopējais finansējums ir EUR 1 000 000,00. Projektu pilnā apjomā finansē Eiropas Komisija.

Projekta mērķis: atbalstīt Maķedonijas Republikas tieslietu nozares institūciju tiesiskuma konsolidāciju, stiprinot institūciju kapacitāti un saskaņojot nacionālos tiesību aktus ar ES acquis un galvenajiem Eiropas Padomes cilvēktiesību instrumentiem.

Projekta ietvaros plānots strādāt pie trīs svarīgām komponentēm:

  1. Stiprināt Maķedonijas Republikas Tieslietu ministrijas kapacitāti, lai nodrošinātu pirms/pēc ES pievienošanās procesa funkciju izpildi, kā arī izstrādāt tiesību aktu piekļuves IT risinājumus.
  2. Uzlabot attiecīgās tieslietu nozares darbinieku zināšanas un kapacitāti par ES acquis un citiem starptautiskiem standartiem tieslietās, veicinot to transponēšanu valsts tiesību aktos.
  3. Uzlabot zināšanas un spējas attiecīgās tieslietu nozares dalībniekiem par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas tiesībām, kā arī stiprināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildes sistēmu.

Šobrīd notiek virkne sagatavošanās darbi, lai Projektā iesaistīties eksperti varētu sākt darbu pie plānotā pirmo sešu mēnešu aktivitāšu plāna izpildes. Papildus tam paredzēts organizēt arī Projekta atklāšanas pasākumu, kas plānots 2016. gada februārī Maķedonijā.

Twinning projektu pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm un, šo projektu galvenais mērķis – efektīvas acquis communautaire ieviešanas nodrošināšana, veicinot likumdošanas sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu.

Papildus informāciju par Twinning programmu var iegūt:

http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/twinning/index_en.htm

 

Plašāku informāciju par Projektu sniegs:

Vineta Krutko

Projekta ilgtermiņa padomnice Maķedonijā

Tālrunis: +389 (0)72 266 114

E-pats: Vineta.Krutko@tm.gov.lv

 

Maruta Jēkabsone

Projektu departamenta Projektu īstenošanas nodaļas vecākā referente

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

Tālrunis: 67036862

Epasts: Maruta.Jekabsone@tm.gov.lv