Attiecībā uz pārrobežu maksātnespējas procesu Latvijā kopš 2004.gada 1.maija ir saistošs Eiropas Savienības regulējums (regulas, direktīvas, lēmumi u.c.), kas attiecas uz jautājumiem par pārrobežu maksātnespējas procesu un darbinieku tiesību aizsardzību maksātnespējas gadījumā, tajā skaitā 2000.gada 29.maija Padomes Regula (EK) Nr. 1346/2000 par maksātnespējas procedūrām (piemērojama maksātnespējas procedūrām, kas uzsāktas līdz 2017. gada 26. jūnija) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Regula (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām (piemērojama maksātnespējas procedūrām, kas uzsāktas pēc 2017. gada 26. jūnija).

Uzņēmumi Eiropas Savienības telpā veic arvien vairāk pārrobežu darbības, kuras arvien vairāk nosaka Eiropas Savienības tiesību akti. Šādu uzņēmumu maksātnespēja ietekmē arī Eiropas Savienības iekšējā tirgus darbību. Regulas saskaņo pasākumus, kurus veic attiecībā uz maksātnespējīga parādnieka aktīviem. Lai uzlabotu pārrobežu maksātnespējas procedūru efektivitāti, Regulas nosaka starptautisko piekritību pārrobežu maksātnespējas procedūras uzsākšanai (t.i., nosaka to Eiropas Savienības dalībvalsti, kuras tiesas vai iestādes var uzsākt maksātnespējas procedūru), nosaka vienotus tiesību normu kolīziju noteikumus (t.i., nosaka, kuras Eiropas Savienības dalībvalsts tiesību akti ir piemērojami attiecīgajai pārrobežu maksātnespējas procedūrai vai konkrētam tās aspektam). Regulas nosaka arī vienā Eiropas Savienības dalībvalstī pieņemtu nolēmumu attiecībā uz maksātnespējas procedūras sākšanu, izpildi un slēgšanu, kā arī nolēmumu, kas ir tiešā saistībā ar šādām maksātnespējas procedūrām, atzīšanu citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Īpaši jāvērš uzmanība, ka maksātnespējas procedūrām, kas uzsāktas pēc 2017. gada 26. jūnija, ir piemērojama arī no Regulas (ES) 2015/848 izrietošā Komisijas 2017. gada 12. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2017/1105, ar ko izveido Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām minētās veidlapas.

Plašāka informācija attiecībā uz pārrobežu maksātnespējas procesu atrodama Maksātnespējas kontroles dienesta tīmeķļvietnē, sadaļā Pārrobežu maksātnespējas process un Starptautiskā sadarbība.