1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts “Maksātnespējas procesa administratora darbības pārskata noteikumi”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts ietekmēs sabiedrību kopumā, maksātnespējas procesa administratorus (turpmāk – administrators), kreditorus, tiesu un Maksātnespējas kontroles dienestu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Līdz ar grozījumiem Maksātnespējas likumā, kas stājās spēkā 2018. gada 1. jūlijā, ir grozīta gan darbības pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtība, gan Maksātnespēja likuma 85. panta otrajā daļā ietvertais deleģējums Ministru kabinetam, nepieciešams izstrādāt jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu "Maksātnespējas procesa administratora darbības pārskatu noteikumi". Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 85. panta otro daļu noteikumu projekts nosaka darbības pārskata saturu un tā sagatavošanas kārtību, un tas stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. novembrī.

7.

Dokumenti

1. Noteikumu projekts uz 8 lapām (datne: TMNot_211118_parskati);

2. Anotācija uz 9 lapām (datne: TMAnot_211118_parskati).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2018. gada 5. decembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Maksātnespējas kontroles dienesta elektroniskā pasta adresi: mkd@mkd.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta juriskonsulte Karīna Paturska, Karina.Paturska@mkd.gov.lv, tālr. 67099103.

 

Pievienotie dokumenti