1.

Dokumenta veids

Konceptuālais ziņojums

2.

Dokumenta nosaukums

Konceptuālais ziņojums "Par Darba likuma 131. panta trešās daļas piemērošanu Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem, kuru darbs ir saistīts ar īpašu risku"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Konceptuālais ziņojums attiecas uz Valsts probācijas dienestā nodarbinātajām personām.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ir konstatēts, ka noteiktas Valsts probācijas dienesta darbinieku daļas darbs ir saistīts ar īpašu risku un šiem darbiniekiem atbilstoši Darba likuma 131. panta trešajai daļai ir jānosaka pāreja uz normālo saīsināto darba laiku – septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā.  Tāpēc ir izstrādāts šis konceptuālais ziņojums, kas paredz risinājumu Valsts probācijas dienesta pārejai uz 35 stundu darba nedēļu un nepieciešamo valsts budžeta finansējumu šī risinājuma ieviešanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Konceptuālo ziņojumu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2021.gada 20.maijam.

7.

Dokumenti

Konceptuālais ziņojums "Par Darba likuma 131. panta trešās daļas piemērošanu Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem, kuru darbs ir saistīts ar īpašu risku" (datne: TMZin_160421_35st), tā pielikums (datne: TMZinp_160421_35st), Ministru kabineta rīkojuma projekts (datne: TMRik_160421_35st) un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts (datne: TMProt_160421_35st).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Informācija par projektu ievietota Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas mājaslapā, lai sabiedrības pārstāvji saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1apakšpunktu varētu sniegt viedokli par projektu tā izstrādes stadijā.

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties konceptuālā ziņojuma "Par Darba likuma 131. panta trešās daļas piemērošanu Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem, kuru darbs ir saistīts ar īpašu risku" izstrādē saskaņā ar minēto noteikumu 7.4.1apakšpunktu, rakstiski sniedzot viedokli līdz 2021.gada 5.maijam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji var iesniegt rakstisku viedokli par konceptuālo ziņojumu "Par Darba likuma 131. panta trešās daļas piemērošanu Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem, kuru darbs ir saistīts ar īpašu risku" līdz 2021.gada 5.maijam, nosūtot uz Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas juristes Katrīnes Ielītes e-pastu: katrine.ielite@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Olga Zeile, tālr. 67046134, Olga.Zeile@tm.gov.lv