1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "E-lietas koplietošanas risinājumu platformas likums"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

E-lietas koplietošanas risinājuma platformas un pamatdarbību informācijas sistēmas pārziņi un turētāji. E-lietas uzraudzības padomes locekļi.

Personas, kuru dati tiks apstrādāti e-lietas koplietošanas risinājuma platformā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Valdības rīcības plāna, kas apstiprināts ar Ministru kabineta 2019.gada 7.maija rīkojumu Nr.210 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai", 177.1. uzdevumu.

Likumprojekta mērķis ir noregulētu e-lietas koplietošanas risinājumu platformas darbību, radītu tiesisku pamatu iestādēm, izmantojot e-lietas koplietošanas risinājumu platformu, apstrādāt personas datus, citām procesos iesaistītajām personām piekļūt lietas materiāliem, izmantojot e-lietas portālu, kā arī izveidot e-lietas pārraudzības institūtu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt Valsts kancelejā šā gada maijā.

7.

Dokumenti

  1. Likumprojekts uz 5 lapām (TMLik_070521_E-lieta);
  2. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 15 lapām (TManot_100521_E-lieta).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par likumprojektu un dotu iespēju izteikt viedokli, likumprojekts ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto likumprojektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 13. maijam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: gunta.degle@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Likumprojekts izstrādāts ar tieslietu ministra 2020. gada 14. decembra rīkojumu Nr.1-1/299 "Par darba grupas izveidi E-lietas regulējuma likumprojekta izstrādei" (ar 2021. gada 15. marta rīkojuma grozījumiem Nr.1-1/53) izveidotajā darba grupā, kurā piedalījās Tieslietu ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Iekšlietu ministrija, Latvijas Republikas Prokuratūra, Tiesu administrācija, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Valsts probācijas dienests, Valsts ieņēmumu dienests.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Kristīne Miļevska, tālr. 67036813, kristine.milevska@tm.gov.lv