Dokumenta veids

Likumprojekts

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts

“Grozījumi Civilprocesa likumā”

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tiesību politika

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa - jebkura fiziska un juridiska persona, zemes īpašnieks, uz kura zemes atrodas ēkas (būves) ar nenoskaidrotu piederību, kas uzceltas padomju laikā.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" mērķis – ieviest regulējumu (speciālu kārtību), kas ļaus zemes īpašniekiem vienkāršā tiesvedības procesā apvienot vienotā īpašumā uz savas zemes atrodošās ēkas (būves) ar nenoskaidrotu piederību, kas uzceltas padomju laikā (īpašuma tiesību konstatēšana sevišķā tiesāšanas kārtībā, ņemot vērā Civillikuma 968. pantā ietverto prezumpciju, ka uz zemes uzcelta un cieši ar to savienota ēka atzīstama par tās daļu).

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. septembrī.

Dokumenti

Likumprojekts un anotācija

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021. gada 2. septembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juristes D.Vārnas e-pasta adresi: dace.varna@tm.gov.lv

Cita informācija

Nav

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību  nodaļas juriste Dace Vārna, tālr. 67036956, e-pasta adrese: dace.varna@tm.gov.lv