1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Civilprocesa likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika. Civiltiesību un tiesu sistēmas attīstības politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts skars jebkuru fizisko vai juridisko personu, kas vēršas tiesā, lai aizsargātu savas aizskartās vai apstrīdētās civilās tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses, kā arī citus lietas dalībniekus un civilprocesā iesaistītās personas, piemēram, lieciniekus, tulkus. Tāpat Likumprojekts tieši ietekmēs tiesnešus un tiesu darbiniekus, zvērinātus tiesu izpildītājus un citas ar tiesu varu saistītu institūciju amatpersonas, Tiesu administrāciju.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts ir vēsts uz pāreju no papīra lietas uz elektronisku lietu civilprocesā. Šobrīd tas, vai un kādi dokumenti lietas dalībniekiem ir pieejami elektroniski pamatā ir atkarīgs no tā, ko tiesas elektroniskajā vidē ir ievietojušas. Ar Likumprojekta spēkā stāšanos, proti, no 2021. gada 1. aprīļa pilnīgi visi lietas materiāliem pievienojamie dokumenti gan tiesas radītie, gan tie, ko iesniegs lietas dalībnieki, būs pievienojami un glabājami elektroniskajā vidē, veidojot E-lietu. Tā kā šobrīd civilprocess pamatā ir pieskaņots papīra dokumentu apritei, E-lietas izveides kontekstā ir veicama virkne gan tehnisku, gan saturisku grozījumu Civilprocesa likumā, lai normatīvo regulējumu padarītu tehnoloģiski neitrālu, novēršot iespējamos normatīvos šķēršļus E-lietas ieviešanai, un veicinātu elektronisko dokumentu apriti civilprocesā. Lai gan ar E-lietas ieviešanu visi lietas materiāli tiks glabāti un būs pieejami elektroniski, lietas dalībniekiem netiks liegta iespēja dokumentus iesniegt tiesā un saņemt tos no tiesas papīra formā. Tomēr tiesas dokumentu izsniegšana elektroniski noteiktos gadījumos tiek noteikta kā prioritāra, un tiek ieviests jauns elektroniskās piegādes veids – piegāde uz adresāta oficiālās elektroniskās adreses kontu. Bez minētā ar Likumprojektu tiek ieviestas arī citas jaunas elektronisko rasinājumu izmantošanas iespējas tiesvedībā, kā arī notiek atteikšanās no jēdzieniem un prasībām, kas elektronisku dokumentu un tehnisko līdzekļu izmantošanas sakarā zaudē aktualitāti. Bez grozījumiem, kas saistīti ar regulējuma pielāgošanu E-lietai un elektronisko dokumentu aprites veicināšanu civilprocesā, ar Likumprojektu tiek svītrotas dublējošas Civilprocesa likuma normas un novērstas arī citas konstatētās neprecizitātes.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pēc sabiedrības līdzdalībai noteiktā termiņa beigām, likumprojekts tiks virzīts izskaitīšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Paredzams, ka likumprojekts stāsies spēkā 2021. gada 1. aprīlī.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts (datne: TMlik_060720_e_lieta_CPL) un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (datne: TMAnot_070720_e_lieta_CPL).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020. gada 21. jūlijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto likumprojektu lūdzam iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko un procesuālo tiesību nodaļas juristes Maijas Laures e-pasta adresi: Maija.Laure@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska, talr. 67036941, Dagnija.Palcevska@tm.gov.lv