1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

 

2.

Dokumenta nosaukums

likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecināms uz personām, kas:

1) Jebkura juridiskā persona vai valsts institūcija, kura veic personas datu apstrādi (datu iegūšana, glabāšana, izmantošana, nodošana u.c. darbības) vai vēlas to uzsākt, veidojot informācijas sistēmas, informācijas tehnoloģijas algoritmus, kuri nodrošina datu apstrādi, vai veidojot kartotēkas, t.i., sistematizētu informācijas kopumu, sakārtoto pēc personu identificējošas informācijas;

2) Jebkura fiziskā persona, kuras personas dati tiek apstrādāti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētā problēmas būtība

Likumprojekts paredz noteikt amatpersonas atbildību personas datu aizsardzības jomā, paredzot atbildību par jebkurām nelikumīgām darbībām ar fiziskās personas datiem, tas ir, par tādām darbībām ar fiziskās personas datiem, atbildība par kurām ir paredzēta Regulas 83. panta 4. un 5. punktā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. aprīlī.

7.

Dokumenti

1.     Likumprojekts "Grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā" (TMlik_300320_FPDAL_DVI);

2.     Likumprojekta "Grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_300320_FPDAL_DVI).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja likumprojekta “Grozījumi Fizisko personu datu apstrādes likumā” izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski līdz 2020. gada 1. aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto likumprojektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2020. gada 15.aprīlim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Ilze.Strassere@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas juriste O.Zeile.

e-pasts: Olga.Zeile@tm.gov.lv; tel.67036134

Pievienotie dokumenti