1.

Dokumenta veids

Likumprojekts un Ministru kabineta rīkojuma projekts (turpmāk – projekti).

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Krimināllikumā";

“Par Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2019/713 (2019. gada 17. aprīlis) par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI, paredzētā kontaktpunkta noteikšanu”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ar projektiem preventīvi tiks aizsargāta indivīda un sabiedrības drošība no noziedzīgiem nodarījumiem, savukārt noziedzīga nodarījuma izdarītājs tiks saukts pie kriminālatbildības atbilstoši noziedzīgā nodarījuma kaitīgumam.

Ar projektiem tiks pastiprināta Latvija Republikas aizsardzība par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu krāpšanu un viltošanu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Projekti izstrādāti, lai ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/713 (2019. gada 17. aprīlis) par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI (turpmāk – Direktīva). Direktīvas ieviešanas termiņš 2021. gada 31. maijs.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada janvārī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā":

  • Likumprojekts (TMLik_021220_KL_NonCash);
  • Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_021220_KL_NonCash).

Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/713 (2019. gada 17. aprīlis) par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI, paredzētā kontaktpunkta noteikšanu":

  • Projekts (TMRik_021220_KL_NonCash);
  • Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_021220_Rik_NonCash).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojektu izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli līdz 2020. gada 23. decembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus, kuri vēlas sniegt viedokli par izstrādātajiem likumprojektiem, lūdzam to līdz 2020. gada 23. decembrim nosūtīt uz Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktora vietnieka U.Zemzara e-pasta adresi: Uldis.Zemzars@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore Indra Gratkovska, tālr. 67036961, e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv.