1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Amatpersonas un institūcijas, kuras veic kriminālprocesu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" izstrādāts, lai:

            1. pilnveidotu kriminālprocesuālo regulējumu attiecībā uz procesu par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskajai personai, nosakot jaunu procesuālo sankciju veidu – nodrošinājuma līdzekļi juridiskajai personai;

            2. izpildītu Valsts kontroles lietderības revīzijā “Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte” (turpmāk - Valsts kontroles revīzija) ietverto priekšlikumu ieviešanas plānu attiecībā uz nepieciešamiem grozījumiem Kriminālprocesa likumā;

            3. veiktu nepieciešamos grozījumus Kriminālprocesa likuma 59.nodaļā saistībā ar procesu par noziedzīgi iegūtu mantu, ar kasācijas instances tiesībām lietas izskatīt paplašinātā sastāvā un paust atsevišķās domas, sūdzību par vienošanās procesu pārsūdzības kompetences maiņu, kā arī veiktu citus nepieciešamos grozījumus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā";

Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija);

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021. gada 13.augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta juristes I.S.Sviķes e-pasta adresi: Ilona-Sabine.Svike@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore I.Gratkovska e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv, tālr. 67036961.