1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts ietekmēs izmeklēšanas iestāžu darbiniekus, prokurorus un prokuratūras darbiniekus, tiesnešus un tiesu darbiniekus, un citas ar tiesu varu saistītu institūciju amatpersonas, kā arī jebkuru publisku vai privātu personu, kas kā lietas dalībnieks vai, piemēram, liecinieks, tulks piedalās kriminālprocesā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts saistībā ar E-lietas sistēmas izveidi un tās ieviešanu izmeklēšanas iestādēs, prokuratūrā un tiesās. Likumprojekts paredz gan tehniskus, gan saturiskus grozījumus Kriminālprocesa likumā, lai regulējumu padarītu tehnoloģiski neitrālu, elektronizētu atsevišķus procesus un kopumā veicinātu elektronisko dokumentu apriti kriminālprocesā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Paredzamais Likumprojekta spēkā stāšanās datums – 2021. gada 15. marts.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (datne: TMLik_160620_KPL_E_lieta) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (datne: TMAnot_16062020_KPL_E_lieta).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Informācija par projektu ievietota Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas mājaslapā, lai sabiedrības pārstāvji saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktu varētu sniegt viedokli par projektu tā izstrādes stadijā. Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" izstrādē saskaņā ar minēto noteikumu 7.4.1apakšpunktu, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020. gada 17. jūlijam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji var iesniegt rakstisku viedokli par likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) līdz 2020. gada 17. jūlijam, nosūtot to uz Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta juristes Ilonas-Sabīnes Sviķes e-pastu:

Ilona-Sabine.Svike@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Indra Gratkovska, tālr. 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv