1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts attiecas uz ar brīvības atņemšanu notiesātajiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (turpmāk - projekts) paredz nosacītas pirmstermiņa atbrīvošanas no soda izciešanas ar elektroniskās uzraudzības noteikšanu piemērošanas paplašināšanu, likvidējot slēgtā cietuma soda izciešanas režīma vidējo pakāpi. Tāpat projekts paredz iespēju uz mūžu notiesātajiem izciest sodu kopējā notiesāto plūsmā arī daļēji slēgtajā cietumā. Tāpat projektā ir grozījumi, kas ir nepieciešami Satversmes tiesas 2020.gada 18.septembra sprieduma lietā Nr. 2019-32-01 "Par Latvijas Sodu izpildes kodeksa 49.2 panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otrajam teikumam un 96. pantam" izpildes nodrošināšanai, kā arī citi grozījumi brīvības atņemšanas soda izpildes pilnveidošanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2021.gada 3.jūnijam.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (datne: TMLik_050521_lsik_eu) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (datne: TMAnot_050521_lsik_eu) un tā pielikums (datne: TMAnotp_050521_eu).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Informācija par projektu ievietota Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas mājaslapā, lai sabiedrības pārstāvji saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1apakšpunktu varētu sniegt viedokli par projektu tā izstrādes stadijā. Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" izstrādē saskaņā ar minēto noteikumu 7.4.1apakšpunktu, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021.gada 25.maijam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji var iesniegt rakstisku viedokli par likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) līdz 2021.gada 25.maijam, nosūtot uz Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas juristes Lauras Šileikistes e-pastu: laura.sileikiste@tm.gov.lv.   

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Olga Zeile, tālr. 67046134, Olga.Zeile@tm.gov.lv