1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.  

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Maksātnespējīgo darba devēju darbinieki, administratori.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, ievērojot likuma "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā" (turpmāk – Darbinieku aizsardzības likums) piemērošanā konstatētās nepilnības, piemēram, par darbinieku prasījumu segšanu gadījumā, ja darbiniekam pie viena un tā paša darba devēja noslēgti vairāki darba tiesiskās attiecības nodibinoši līgumi. Tāpat likumprojekts izstrādāts, lai papildinātu Darbinieku aizsardzības likumu ar tiesisko regulējumu, kas saistīts ar Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas darbību, paredzot automatizētākus procesus darbinieku prasījumu iesniegšanai un izskatīšanai. Visbeidzot Darbinieku aizsardzības likumā tiks veikti atsevišķi tehniski grozījumi, lai salāgotu Darbinieku aizsardzības likuma regulējumu ar pēdējā laikā pieņemtajiem grozījumiem maksātnespējas jomu regulējošajos tiesību aktos. Likumprojekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus plānots iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē, tiklīdz tiks nodrošināta sabiedrības līdzdalība.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"" (datne: TMLik_131120) uz 3 lapām;

2. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija): (datne: TMAnot_131120_DAL) uz 11 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli, līdz 2020. gada 30. novembrim.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas elektroniskā pasta adresi:
pasts@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas juriste Naira Anfimova, e-pasts: Naira.Anfimova@tm.gov.lv; tālrunis: 67046139.