1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par savstarpējo palīdzību krimināllietās un tās papildu protokolu""

3.

Politikas joma un nozare vai teorija

Tieslietu joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Amatpersonas un institūcijas, kas veic kriminālprocesu, un personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par savstarpējo palīdzību krimināllietās un tās papildu protokolu"" izstrādāts, lai noteiktu Eiropas Prokuratūru kā vienu no kompetentajām iestādēm Eiropas padomes konvencijas par savstarpējo palīdzību krimināllietās izpratnē.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada 19. novembrī

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par savstarpējo palīdzību krimināllietās un tās papildu protokolu"" (datne: TMLik_031120_Konv_1959) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (datne: TMAnot_031120_Konv_1959)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Informācija par projektu ievietota Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas mājaslapā, lai sabiedrības pārstāvji saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktu varētu sniegt viedokli par projektu tā izstrādes stadijā. Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Eiropas padomes konvenciju par savstarpējo palīdzību krimināllietās un tās papildu protokolu""izstrādē saskaņā ar minēto noteikumu 7.4.1apakšpunktu, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020. gada 17. novembrim.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji var iesniegt rakstisku viedokli par likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) līdz 2020. gada 17. novembrim, nosūtot to uz Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta juristes Zanes Ozolas e-pastu:

Zane.Ozola@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Indra Gratkovska, tālr. 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv