1.

Dokumenta veids

Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi  likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Komerctiesību politika un valststiesību politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ikviena persona.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts nodrošinās Latvijas saistību izpildi pret Eiropas Savienību, nodrošinot nacionālā regulējuma atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvai (ES) Nr. 2019/1151, ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija direktīvai 2018/843, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES.

Likumprojekts paredz noteikt kārtību, kādā, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, Uzņēmumu reģistrs nodod ziņas un dokumentus par komercsabiedrībām, dalībvalstu kapitālsabiedrību filiālēm Latvijā un patiesajiem labuma guvējiem. Līdz ar to paredzēts  likumu “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” papildināt ar jaunu nodaļu, kurā tiek noteikta ziņu un dokumentu apmaiņas kārtība un apjoms.

Likumprojekts paredz arī noteikt, ka par dalībvalsts kapitālsabiedrībām, kas atvērusi filiāli Latvijā, Uzņēmumu reģistrs reģistrēs kapitālsabiedrības  firmu, kapitālsabiedrības veidu, juridisko adresi, reģistru, kurā kapitālsabiedrība ir ierakstīta, reģistrācijas numuru, pārstāvēt tiesīgās personas, norādot pārstāvības tiesību apjomu, ziņas par kapitālsabiedrības reorganizāciju, ziņas par kapitālsabiedrības tiesiskās aizsardzības procesa īstenošanu un izbeigšanu, ziņas par kapitālsabiedrības maksātnespējas procesa pasludināšanu un izbeigšanu, ziņas par kapitālsabiedrības bankrota procedūras pabeigšanu, kā arī ziņas par kapitālsabiedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju. Taču šīs ziņas nebūs komercreģistra ieraksti, bet tikai ziņas, kuras reģistrēs Uzņēmumu reģistrs. Līdz ar to šīs ziņas netiks izsludinātas un uz tām neattieksies komercreģistra publicitātes prezumpcija. Šīm ziņām būs tikai informatīvas dabas raksturs, jo gadījumā, ja šādas ziņas tiktu reģistrētas komercreģistrā, tas ir, būtu komercreģistra ieraksti, tad tiktu dublēti citu valstu reģistru ieraksti un tie tiktu izsludināti un padarīti par publiski ticamu informāciju.

Likumprojekts arī nosaka kārtību, kādā Uzņēmumu reģistrs reģistrēs ziņas par komercsabiedrības filiāles reģistrāciju dalībvalstī, izmaiņām ziņās par filiāli un filiāles izslēgšanu no dalībvalsts reģistra komercreģistra, tas ir, minētās ziņas  Uzņēmumu reģistrs reģistrēs, pamatojoties uz paziņojumu, kas saņemts reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā no dalībvalsts reģistra iestādes.

Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija direktīvas 2018/843, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES 1. panta 17. punkta g) apakšpunktu, kas nosaka, ka  dalībvalstis nodrošina, ka dalībvalstu reģistra iestādes ir savstarpēji savienotas, un informācija par patiesajiem labuma guvējiem ir pieejama, izmantojot reģistru savstarpējās savienojamības sistēmu, likumprojekts paredz noteikt, kādus personas datus par patiesajiem labuma guvējiem Uzņēmumu reģistrs uzkrāj, nodod reģistru savstarpējās savienojamības sistēmā un nodrošina publiski pieejamus, tas ir,  patieso labuma guvēju  vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu, mēnesi, gadu, personas kodu, valstspiederību un pastāvīgās dzīvesvietas valsti.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu ir plānots iesniegt izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedriskās apspriešanas beigām.

7.

Dokumenti

Likumprojekts uz 4 lapām (TMLik_031220_Grozijumi_URL).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli, līdz 2021. gada 8. janvārim.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par likumprojektu lūdzam sūtīt uz Reģistra elektroniskā pasta adresi info@ur.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere, tālruņa numurs 67031706, elektroniskā pasta adrese: info@ur.gov.lv