Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"" izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sapulču, gājienu un piketu organizators, vadītājs, viņa palīgs un pārējie dalībnieki, Valsts policija, pašvaldības policija.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts "Grozījumi likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"" (turpmāk – Likumprojekts) izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdes protokola Nr.24 26.§ 2.punktu par nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmu.

Lai nodrošinātu nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmu, nepieciešams izteikt jaunā redakcijā likuma "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" (turpmāk – Likums) V nodaļu, kurā jāiekļauj visi sapulču, gājienu un piketu organizēšanas un norises jomā saglabājamie administratīvie pārkāpumi un jānosaka kompetentā iestāde, kurai piekritīga soda piemērošana. Minētie grozījumi aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – Kodekss) 174.3 un 174.5 pantu. Ar grozījumiem tiek samazināts to pārkāpumu skaits, par kuru izdarīšanu persona var tikt saukta pie administratīvās atbildības, līdz ar to Likumprojektā paredzēta administratīvā atbildība tikai par tādiem pārkāpumiem, kas pēc sava rakstura ir nenovēršami, bīstami, neatgriezeniski un radījuši materiālas sekas.

Likumprojektā iekļautie grozījumi ir attiecināmi uz administratīvās atbildības sistēmas reformu, kas paredz, ka Kodeksa vietā administratīvo atbildību reglamentēs Administratīvo pārkāpumu procesa likums, nozaru likumi, kā arī citi normatīvie akti.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz šā gada martam.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts (TMLik_060217_sapulces_gajieni);

  • ikumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_060217_sapulces_gajieni).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017.gada 21.februārim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta juriskonsultes Z.Pērkones e-pasta adresi zane.perkone@tm.gov.lv .

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore Anda Smiltēna,

Anda.Smiltena@tm.gov.lv; tālr. 67036814.

 

Pievienotie dokumenti