Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā", likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" un likumprojekta "Grozījumi Komerclikumā" izstrādes procesā (līdz 2020. gada 23. oktobrim)

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību aktu izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā" un tā pavadošie likumprojekti – likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" un likumprojekts "Grozījumi Komerclikumā".

 

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Maksātnespējas likumā. Grozījumi Civilprocesa likumā. Grozījumi Komerclikumā.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Parādnieki Maksātnespējas likuma 2., 32., 56. un 127. panta izpratnē (fiziskās un juridiskās personas), kreditori (fiziskās un juridiskās personas), tiesas, tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas.  

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojektu pakete nodrošinās Latvijas saistību izpildi pret Eiropas Savienību, nodrošinot nacionālā regulējuma atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija direktīvai (ES) Nr. 2019/1023 par preventīvās pārstrukturēšanas regulējumu, parādsaistību dzēšanu un diskvalifikāciju un ar pārstrukturēšanu, maksātnespēju un parādsaistību dzēšanu saistīto procedūru efektivitātes palielināšanas pasākumiem un ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 (Direktīva par pārstrukturēšanu un maksātnespēju), paredzot būtiskākos nepieciešamos grozījumus tiesiskās aizsardzības procesa, juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa regulējumā, vienlaikus risinot atsevišķus nacionālā līmenī identificētus problēmjautājumus.

Likumprojekta spēkā stāšanās paredzēta līdz 2021. gada 17. jūlijam.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektus plānots iesniegt izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē, tiklīdz tiks nodrošināta sabiedrības līdzdalība.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts "Grozījumi Maksātnespējas likumā" (datne:TMLik_051020_MNL_Direktiva) uz 14 lapām;

2. Likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija): (datne: TMAnot_051020_MNL_Direktiva) uz 32 lapām; 

3. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā": (datne: TMLik_051020_CPL_Direktiva) uz  5 lapām;

4. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija): (datne: TMAnot_051020_CPL_Direktiva) uz 15 lapām;

5. Likumprojekta "Grozījumi Komerclikumā" (datne: TMLik_051020_KCL_Direktiva) uz 1 lapas;

6. Likumprojekta "Grozījumi Komerclikumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija): (datne: TMAnot_051020_KCL_Direktiva) uz 6 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli, līdz 2020. gada 23. oktobrim.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas elektroniskā pasta adresi:
pasts@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta Politikas izstrādes un reliģijas lietu nodaļas juriste Liene Ozola, e-pasts: Liene.Ozola@tm.gov.lv, tālrunis: 67046147.