1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs"".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecināms uz prokurora palīgiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, lai izdarītu būtiskus grozījumus Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs” esošo 53.3. apakšsaimes līmeņu sadalījumā un amata paraugaprakstā, papildinot to ar jauniem pienākumiem, kā arī ietverot jaunus prokuratūras darbinieku amatus un nosakot tiem augstākas sarežģītības pienākumus prokuroru deleģēto uzdevumu, kuru izpildei nav nepieciešamas prokurora pilnvaras, veikšanai.

Ievērojot prokurora darba apjomu un plašo zināšanu nepieciešamību dažādās tiesību nozarēs, vitāli svarīga ir prokurora palīga institūta stiprināšana, kas var palīdzēt prokurora un prokuratūras darbu kopumā padarīt efektīvāku, palielināt tās kapacitāti un resursus.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2021. gada 18. maija sēdē.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs"" uz 5 lapām (datne: TMnot_070521_amatukatal).
  2. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumos Nr. 1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 5 lapām (datne: TManot_070521_amatukatal).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli līdz 2021. gada 13. maijam  atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes Kintijas Bajāres-Grīnbergas e-pasta adresi: kintija.bajare‑grinberga@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore K. Miļevska, e-pasts: kristine.milevska@tm.gov.lv, tel. 67036813.