1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumos Nr. 161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību"" (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika. Civiltiesību un tiesu sistēmas attīstības politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kuras lūgs policiju pieņemt lēmumu par varmākas nošķiršanu un ar policijas starpniecību vēlēsies tiesā iesniegt pieteikumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību, policijas amatpersonas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts, lai ieviestu ar Saeimas 2021. gada 25. martā pieņemto likumu "Grozījumi Civilprocesa likumā" paredzēto jauno pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekli - pienākumu atbildētājam apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai:

Tas nepieciešams, lai:

1)         pieteikuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību veidlapā, kas ir noteikumu 3.pielikums, 6. punktā paredzētu jauno pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekli;

2)         paredzētu, ka, ja tiesas nolēmumā vienlaikus ar pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekli - pienākumu atbildētājam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, un aizliegumu atgriezties un uzturēties tajā - ir noteikts pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzeklis - pienākums atbildētājam apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai – Valsts policija informē vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojuma sniedzēju par dienu, kad atbildētājs iepazīstināts ar tiesas nolēmumu. Tādējādi pakalpojuma sniedzējs varēs precīzi noteikt dienu, kad atbildētājam sāk ritēt gads kursa apgūšanai (CPL 250.59 panta 4.1 daļas 2. punktā noteikts, ka atbildētājam sociālās rehabilitācijas kurss vardarbīgas uzvedības mazināšanai ir jāapgūst gada laikā no dienas, kad atbildētājs ir saņēmis attiecīgo tiesas nolēmumu);

3)         lai kontrolētu pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzekļu izpildi, ja personai ar tiesas nolēmumu ir noteikts pagaidu aizsardzības pret vardarbību līdzeklis - pienākums atbildētājam apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai – kad persona apguvusi minēto kursu, personu noņemtu no uzskaites informācijas sistēmā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē šī gada maijā.

7.

Dokumenti

  1. Noteikumu projekts uz 2 lapām (TMnot_190421_MKnot_161);
  2. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 8 lapām (TManot_190421_MKnot_161).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021. gada 5. maijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta juristes D. Daugules e-pasta adresi: Dace.Daugule@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore D. Palčevska, tālr. 67036941, e-pasta adrese: Dagnija.Palcevska@tm.gov.lv