Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts
Dokumenta nosaukums Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 17. janvāra noteikumos Nr. 60 "Kārtība, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem"
Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika
Dokumenta mērķauditorija Valsts zemes dienesta uzturētajā par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmo zemes vienību sarakstā iekļautie zemes lietotāji – bijušie zemes īpašnieki, kuriem 1940. gada 21. jūlijā piederēja zemes īpašums Latvijas Republikā, viņus pārdzīvojušie laulātie, bērni un mazbērni, politiski represētās personas un cilvēki ar 1. grupas invaliditāti, kam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pienākas zemes kadastrālā uzmērīšana par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī viņu mantinieki
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Grozījumu mērķis ir novērst pretrunas par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmo zemes vienību sarakstā norādītajai administratīvo teritoriju sasaistei ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajām administratīvajām teritorijām, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā, un noteikt par valsts budžeta līdzekļiem veicamās zemes kadastrālās uzmērīšanas procesā Centrālajai zemes komisijai un pilsētu zemes komisijām noteikto uzdevumu izpildes pēctecību pēc to darbības izbeigšanas.

Papildus minētajam grozījumi paredz novērst citas praksē konstatētās nepilnības un pilnveidot zemes kadastrālās uzmērīšanas par valsts budžeta līdzekļiem esošo regulējumu

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2021. gada 8. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē
Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;
Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2021. gada 23. jūnijam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot VZD vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi – sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)
Cita informācija Nav
 Atbildīgā amatpersona VZD Zemes pārvaldības procesu daļas metodikas eksperte Arta Rolava, tālrunis 67038632, elektroniskā pasta adrese – Arta.Rolava@vzd.gov.lv