1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Notariāta likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Privātpersonas (fiziskās personas un privāto tiesību juridiskās personas), kuras plāno iegūt īpašumā nekustamo īpašumu.

Juridiskās personas, tajā skaitā, kredītiestādes, kuras iegūst lietu tiesības, vai kuru labā nostiprinātās tiesības tiek grozītas, dzēstas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Apzinot esošā normatīvā regulējuma riskus attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un ēnu ekonomikas izskaušanas iespējām, secināts, ka viena no jomām, kuru skar risināmā problemātika, ir fiktīvi privātā kārtā slēgti darījumi, it īpaši nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumi. Ņemot vērā zvērināta notāra iesaistes apjomu tiesību nostiprināšanas procesā gan gadījumā, ja tiek sastādīts notariāls akts, gan gadījumā, ja tiek tikai apliecināti personu paraksti uz nostiprinājuma lūgumiem, Likumprojekts paredz ieviest t.s. vienas pieturas aģentūras principu, to attiecinot arī uz gadījumiem, kad nostiprinājuma lūgumu pamato privātā kārtībā slēgts nekustamā īpašuma atsavināšanas darījums. Proti, paredzēts, ka nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatā iesniegs zvērināts notārs, izslēdzot nepieciešamību šo procesa soli īstenot, piemēram, nekustamā īpašuma ieguvējam.

Lai izvairītos no divu dokumentu plūsmu ieviešanas, likumprojekts paredz, ka nostiprinājuma lūgumā izteikto abu pušu gribas izteikums tiks aizstāts ar abu pušu piekrišanu, kas sastādīta notariālā akta veidā un noformēta kā izraksts elektroniska dokumenta veidā, kā arī atteikties no privātā kārtā slēgta atsavināšanas līguma oriģināla nosūtīšanas, paredzot, ka nostiprinājuma lūgumam tiek pievienots zvērināta notāra apliecināts privātā kārtā slēgta atsavināšanas līguma noraksta elektroniska dokumenta veidā.

Palielinot zvērināta notāra iesaisti elektroniska nostiprinājuma lūguma iesniegšanā, kā arī paredzot pienākumu, zvērinātam notāram pirms lūguma iesniegšanas veikt novērtējumu par priekšnosacījumu izpildi, lai tiesības varētu nostiprināt, paredzēts atteikties no dubultām pārbaudēm.

Pastāvot tehniskajiem risinājumiem, analizēta iespēja noteikt tādas informācijas sistēmas loģiskās aizsardzības prasības, kas pēc būtības izslēdz šaubas par tiešsaistes sistēmā izteiktās gribas atbilstību dalībnieka patiesajai gribai, tiek ieviesta iespēja Notariāta likumā noteiktām personām un noteiktā kārtībā tiešsaistes sistēmā iesniegt paziņojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Notariāta likumā tiek iekļauts pieņēmums, ka šādā kārtībā iesniegtā paziņojuma saturs atbilst paziņojuma iesniedzēja gribai un šādā kārtībā apliecināts paziņojums atzīstams par publisku dokumentu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā steidzamības kārtībā. Lēmuma pieņemšanas galīgais termiņš – 2017.gada 28.oktobris.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā" uz 3 lapām.

 2. Likumprojekta "Grozījumi Notariāta likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 19 lapām.

3. Likumprojekta "Grozījumi Notariāta likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācijas) pielikums uz 3 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017. gada 1. novembrim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktores vietnieces K.Miļevskas e-pasta adresi: Kristine.Milevska@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I.Ilgaža e-pasts: Inita.Ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814.

 

Pievienotie dokumenti