Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts attiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas un tajā ietverti grozījumi, kas skar dažādus ar zvērinātu tiesu izpildītāju profesionālās darbības organizēšanu un uzraudzību saistītus aspektus.

Vienlaikus likumprojektā ietverti grozījumi Tiesu izpildītāju likuma pārejas noteikumos, lai nodrošinātu amata izpildu darbību nepārtrauktību lietās, kurām no 2021. gada 1. jūlija mainās piekritība sakarā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto administratīvi teritoriālo iedalījumu.

Likumprojekts stāsies spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

 1. Likumprojekts uz 2 lapām (TMlik_010920_inventars);

 2. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 8 lapām (TMAnot_010920_inventars).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par likumprojektu un dotu iespēju izteikt viedokli, likumprojekts ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto likumprojektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 8. septembrim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: laura.miltovica@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Kristīne Miļevska, tālr. 67036813, kristine.milevska@tm.gov.lv