1.

Dokumenta veids

 

      Likumprojekts.

 

2.

Dokumenta nosaukums

 

       Likumprojekts "Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā".

 

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

       Tieslietu politikas joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

 

Tiesiskais regulējums ietekmēs personas, kas saņems uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda administratīvā procesa ietvaros, un, kuri labprātīgi nepildīs Fonda administrācijas lēmumu, kā rezultātā lēmumi tiks nodoti piedziņai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam.

 

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā (turpmāk – Likumprojekts) paredz ieviest pilotprojektu, piesaistot parādu atgūšanai parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju/us. Tādā veidā meklējot risinājumu, kā palielināt regresa kārtībā atgūto uzturlīdzekļu apmēru attiecībā uz tiem gadījumiem, kad piedziņa, ņemot vērā tos piespiedu izpildes līdzekļus, kas piemērojami fiziskām personām, pirmsšķietami ir neefektīva.

Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējs/i tiks izvēlēti iepirkuma procedūras rezultātā, paredzot pretendentam konkrētus kritērijus, tādā veidā nodrošinot, ka parāda atgūšanas procesu veic profesionāls un kvalitatīvs parādu atgūšanas speciālists.

Parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēja piesaiste parāda un likumisko procentu (turpmāk - Atgūstamā parāda) atgūšanas procesā tiks īstenota pirms lēmuma piespiedu izpildes attiecībā uz Fonda administrācijas pieņemtajiem lēmumiem par uzturlīdzekļu izmaksu administratīvā procesa ietvaros laika periodā līdz 2022. gada 31. decembrim. Šī procesa piemērošana nodrošinās, ka parādniekam tiek individuāli izskaidrotas uzturlīdzekļu parāda sekas, un ļaus parādniekam laicīgi nokārtot savas saistības, pirms tiek īstenoti piespiedu izpildes mehānismi.

Norādāms, ka parāda atgūšanas process ir parādniekam labvēlīgāks nekā piespiedu izpilde, jo process ir:

  1. balstīts uz komunikāciju, vēršot parādnieka uzmanību uz potenciālajām sekām un aicinot labprātīgi izpildīt saistības. Parāda ārpustiesas atgūšanas procesā notiek intensīva un individuāla saziņa ar parādnieku. Parādu atgūšanas pakalpojuma sniedzēja darbības pamatforma ir rakstiska vai mutiska (telefoniska) saziņa, ievērojot Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā noteiktos saziņas ierobežojumus;
  2. vērsts uz labprātīgu izpildi - netiek piemēroti piespiedu ierobežojumi, piemēram, kontu apķīlāšana, darba algas ieturējumi u.tml. Netiek piemēroti Fonda likumā noteiktie ierobežojumi - piespiedu izpilde, nododot parādu tiesu izpildītājam un vēršot piedziņu uz parādnieka mantu un ienākumiem;
  3. process notiek diskrētāk - netiek informēts darba devējs, komunikācija tiek īstenota tikai ar pašu parādnieku.  
  4. lētāks – atlīdzība parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējam noteikta zemāka atlīdzība nekā zvērinātam tiesu izpildītājam.

Tāpat Likumprojekts paredz, ka uzturlīdzekļu parādniekam tiks piemērots aizliegums spēlēt azartspēļu un izložu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās azartspēles un interaktīvās azartspēles, kā arī piedalīties interaktīvajās izlozēs. Savukārt azartspēļu organizētājam būs pienākums azartspēļu organizēšanas vietā identificēt konkrēto personu un pārliecināties, vai tā nav parādnieks, liedzot tai atrasties spēles organizēšanas vietā, līdzīgi, kā tas šobrīd ir noteikts attiecībā uz nepilngadīgajām personām, kā arī no azartspēlēm atkarīgajām personām, kas iekļautas pašatteikušos personu reģistrā. Tāpat plānots noteikt, ka interaktīvo azartspēļu vai interaktīvo izložu organizētājam būs pienākums nodrošināt, ka parādniekam nav iespējas piedalīties interaktīvajās azartspēlēs vai interaktīvajās izlozēs.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

 

Likumprojektu plānots iesniegt Valsts kancelejai līdz 2020. gada 30. aprīlim.

 

7.

Dokumenti

 

 

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

 

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli, līdz 2020. gada 14. aprīlim, atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

 

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

 

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta juristes S.Šubes e-pasta adresi: sindija.sube@tm.gov.lv.

 

10.

Cita informācija

 

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

 

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore K.Miļevska, e-pasts: kristine.milevska@tm.gov.lv tel.67036813.

 

Pievienotie dokumenti