Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

„Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā” (turpmāk – likumprojekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir personas, kurām ar prettiesisku lēmumu admnistratīvo pārkāpumu lietā ir nodarīti zaudējumi, un ar grozījumiem paredzēts mainīt procesuālo kārtību šādu zaudējumu atlīdzināšanas pieprasīšanai.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pašlaik spēkā esošais regulējums (Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 1. panta otrā daļa) nosaka, ka noteikumi par zaudējumu atlīdzināšanu, kuri privātpersonai nodarīti ar iestādes prettiesisku administratīvo aktu vai prettiesisku faktisko rīcību, attiecināmi arī uz tādu zaudējumu atlīdzināšanu, kuri privātpersonai nodarīti ar iestādes prettiesisku lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.  Tādējādi šobrīd administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas regulējums ir ietverts Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā.

Vienlaikus Saeimā 2. lasījumā ir atbalstīts likumprojekts “Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums” (Nr. 578/Lp12).  Tā kā daļu administratīvo pārkāpumu lietu pēc to rakstura var salīdzināt ar krimināllietām, likumprojektā “Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums” tiek noteikta vienota kaitējuma atlīdzināšanas kārtība gan gadījumā, ja kaitējums personai nodarīts ar valsts nepamatotu vai prettiesisku rīcību administratīvo pārkāpumu lietvedībā, gan kriminālprocesā. Līdz ar to no Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma būtu izslēdzamas tās normas, kas attiecas uz administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, likumprojektam būtu jāstājas spēkā vienlaikus ar Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likumu. Saskaņā ar likumprojekta “Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums” pārejas noteikumu 5. punktu lietas, kuras šā likuma spēkā stāšanās dienā izskata saskaņā ar Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu, lēmējiestāde vai tiesa izskata un zaudējuma atlīdzinājuma tiesisko pamatu izvērtē atbilstoši tiesiskajam regulējumam, kāds bija spēkā līdz šā likuma spēkā stāšanās dienai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē šī gada martā

7.

Dokumenti

  1. Likumprojekts uz 1 lapas;
  2. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 3 lapām

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017. gada 21. martam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam un 13.punktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktores Andas Smiltēnas e-pasta adresi: Anda.Smiltena@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore Andas Smiltēna;

Anda.Smiltena@tm.gov.lv; tel.67036814.

 

 

Pievienotie dokumenti