1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā" (turpmāk – Likumprojekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesiskais regulējums attieksies uz personām, kuras vēlēsies mainīt vārdu vai uzvārdu (vārdu un uzvārdu) vai tautības ieraksta maiņu, pašvaldību dzimtsarakstu nodaļām un Latvijas Republikas diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām ārvalstī un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta galvenais mērķis ir pilnveidot vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas procesu, paplašinot vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) un tautības ieraksta maiņas iesnieguma iesniegšanas iespējas, paredzot, ka turpmāk iesniegumu varēs iesniegt arī Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, nosūtot to pa pastu vai elektroniski, kā arī tiek precizēti uzvārda maiņas iemesli.

Tāpat tiek svītrota prasība iesniegumam par vārda vai uzvārda (vārda un uzvārda) maiņu pievienot fotogrāfiju, precizēts valsts nodevas apmērs, kā arī ar Likumprojektu tiek novērstas konstatētās neatbilstības faktiskajai situācijai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts uz 2 lapām (TMLik_161220_VUTIM).

2. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 11 lapām (TMAnot_161220_VUTIM).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021. gada 1. janvārim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto likumprojektu lūdzam iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz e-pasta adresi: dzimts.dep@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Līga Frēliha, tālr. 67830688, Liga.Freliha@tm.gov.lv;

Zane Golovacka, tālr. 67830680, Zane.Golovacka@tm.gov.lv.