1.

Dokumenta veids

Likumprojekts "Grozījumi Vekseļu likumā"

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Vekseļu likumā.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Civiltiesību politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ikviena fiziska un juridiska persona, kas ir izdevušas tratas, vienkāršos vekseļus vai elektroniskos vekseļus, kā arī personas, kas vekseļtiesiskajās attiecībās ir vekseļa turētāji, maksātāji, trasanti, trasāti, indosanti, indosatari, starpnieki, galvinieki, cedenti un cesionāri.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekta mērķis ir pilnveidot Vekseļu likuma regulējumu, stiprinot fizisko personu aizsardzību, precizējot paziņojumu nosūtīšanas adreses, protesta izdarīšanas laiku, vienkāršā vekseļa formu. Vienlaikus Likumprojektā tiek paredzēts, ka notariālā akta formā izdots vienkāršais vekselis ir piespiedu izpildes dokuments.

 

Tāpat ir izstrādāti grozījumi Civilprocesa likumā, nosakot, ka notariālā akta formā izdots vienkāršais vekselis ir piespiedu izpildes dokuments, taču jāuzsver, ka tieši Likumprojekts ir galvenais grozījumu projekts, kurā tiek īstenota vekseļu tiesiskā regulējuma pilnveidošana atbilstoši mūsdienu prasībām.

 

Ar Likumprojektu ir paredzēts izdarīt šādus grozījumus Vekseļu likumā:

1) noteikts, ka par tratas maksātāju var būt tikai komersants, līdz ar to fiziskas personas tratā nevarēs būt maksātāji. Normas mērķis ir vērsts uz fizisko personu aizsardzību, skaidri nodalot, ka komerctiesiskajā apritē tiek izmantotas tratas, bet privātpersonas var izmantot vienkāršos vekseļus vai elektroniskos vekseļus. Šobrīd gan tratu tiesiskais regulējums, gan to izmantošana ir pietiekami komplicēta un to aprite ir ļoti ātra, līdz ar to Tieslietu ministrijas ieskatā netiek nodrošināta fizisko personu aizsardzība.

2) Ar Likumprojekta 2. pantu tiek precizēti tratas rekvizīti saskaņā ar Likumprojekta 1. pantu.

3) Saskaņā ar Likumprojekta 3. pantu tiek precizēti tratas rekvizīti atbilstoši mūsdienu kredītiestāžu prasībām par bankas darījumu apliecinājumiem. Vienlaikus tiek izslēgtas prasības, ka bankas darbiniekiem vajadzēs pārbaudīt maksātāja identitātes atbilstību vekseļa izdevējam. Tomēr likumā tiek saglabāta prasība, ka tieši vekseļa izdevējam ir pienākums samaksāt valsts nodevu.

4) Atbilstoši Likumprojektam tiek izslēgta Vekseļu likuma 1. panta otrā daļa, jo tā neatbilst Notariāta likuma 72. pantam par to, kā tiek apliecināta personas griba, ja tā pati nespēj parakstīties.

5) Ar Likumprojekta 5. pantu tiek noteiktas notariālā akta formas prasības arī fizisko personu dotiem galvojumiem par vienkāršo vekseli vai tratu.

6) Likumprojekta 6. pantā tiek precizētas prasības par paziņojuma nosūtīšanu atbilstoši mūsdienu prasībām, proti, tiek noteikts, ka paziņojumi tiek nosūtīt uz deklarēto dzīvesvietas adresi, juridisko adresi vai oficiālās elektroniskās adreses kontu, ja personai tāds ir aktivizēts. Tāpat atbilstoši Notariāta likuma regulējumam paziņojumu var nosūtīt uz tratas turētāja norādīto adresi, ja tā atšķiras no iepriekšējām.

7) Ar Likumprojekta 7. pantu tiek nodrošināta fizisko personu aizsardzība, nosakot, ka vienkāršā vekseļa gadījumā Vekseļu likuma 46. pantā noteiktās atzīmes izdarīšana neatbrīvo no pienākuma izdarīt protestu vienkāršā vekseļa nesamaksas dēļ.

8) Saskaņā ar Likumprojekta 8. un 9. pantā tiek noteikts, ka starpnieks tratas pieņemšanā vai samaksā var būt tikai komersants. Tā kā uz vienkāršo vekseļu regulējumu ir attiecināms tratu regulējums, kas nav pretrunā ar vienkāršo vekseļu būtību, tad vienkāršo vekseļu gadījumā, ja to ir izdevusi fiziska persona, var būt arī fiziska persona.

9) Likumprojekta 10. pants ir vērsts uz fizisko personu aizsardzību, jo saskaņā ar tratu regulējumu atbildība par tratas izpildi var iestāties arī indosantiem, galviniekiem un starpniekiem. Savukārt Likumprojektā tiek nodalīts, ka trata tiek izmantota komerctiesiskajā apritē, līdz ar to ir nepieciešams noteikt, ka fiziskās personas nevar būt tratas pamata atbildīgās personas, lai aptvertu visas tās situācijas, kurās varētu iestāties atbildība uz tratas pamata.

10) Saskaņā ar Likumprojekta 11. pantu fizisko personu izdotiem vienkāršajiem vekseļiem tiek stiprinātas formas prasības, nosakot to notariālā akta formā. Minētais regulējums ir vērsts uz to, ka vienkāršā vekseļa gadījumā vienkāršā vekseļa izdevējs ir arī maksātājs, līdz ar to, izdodot vienkāršo vekseli notariālā akta formā, zvērināts notārs pārliecināsies par personas identitāti, kā arī izskaidros, kādas sekas ir vekseļa izdošanai, proti, kādi pienākumi personai radīsies ar vekseļa izdošanu. Šī norma risinās sabiedrībā izskanējušos gadījumus par, iespējams, prettiesīgu rīcību, izkrāpjot personas naudas līdzekļus, ar vienkāršā vekseļa izmantošanu.

11) Likumprojekta 12. pants satur prezumpciju, ka korespondence, kas nosūtīta uz vekseļa izdevēja norādīto adresi ir uzskatāma par saņemtu.

12) Saskaņā ar Likumprojekta 13. pantu tiek precizēts protesta izdarīšanas termiņš no 2 darba dienām uz 20 dienā maksāšanas termiņām sekojošajā dienā.

13) Atbilstoši Likumprojekta 14. pantam tiek precizēti informācijas nosūtīšanas kanāli, proti, no Vekseļu likuma tiek izslēgta iespēja, ka notārs uzaicina izpildīt saistību mutiski, jo šādu uzaicināšanu nav iespējams pārbaudīt. Minētā normā ir veidota tāpat kā Likumprojekta 6. pants.

14) Likumprojekta 15. pants precizē termiņu vienkāršā vekseļa iesniegšanai protestēšanai, kā arī termiņu protesta izdarīšanai, kas ir saskanīgs ar Likumprojekta 13. pantu.

15) Ar Likumprojekta 16. pantu tiek precizētas protesta aktā norādāmās informācijas prasības, proti, no Vekseļu likuma tiek izslēgta prasība protesta aktā norādīt, ka uzaicinātā persona nebija sasniedzama veikala telpās vai dzīvoklī. Minētās prasības ir saskanīgas ar Likumprojekta 6. un 14. pantu.

16) Atbilstoši Likumprojekta 17. pantam tiek noteikts, ka vienkāršais vekselis, kas izdots notariālā akta formā, ir izpildu dokuments, ko var nodot piespiedu izpildei. No minētā izriet, ka šādā gadījumā vairs nebūs nepieciešams vērsties tiesā ar pieteikumu par saistību izpildīšanu bezstrīdus kārtībā, bet šādu protesta aktu uzreiz varēs nodot piespiedu izpildei zvērinātam tiesu izpildītājam.

17) Likumprojekta 18., 19 un 20. pants satur pārejas noteikumus par jaunā regulējuma spēku laikā, lai novērstu neskaidrības, kas varētu rasties saistībā ar jaunā regulējuma un vecā regulējuma piemērošanu.

 

 

 

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu ir plānots iesniegt izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedriskās apspriešanas beigām.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts uz 3 lapām (TMLik_100321_VL_groz).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli, līdz 2021. gada 24. martam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par likumprojektu lūdzam iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Arta.Purina@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska, talr.  67036941, Dagnija.Palcevska@tm.gov.lv