Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta “Grozījumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts „Grozījumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts pārvaldes iestādes un privātpersonas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

  Likumprojekts "Grozījumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumā" izstrādāts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 22. aprīļa sēdes protokola Nr. 24 26. § 2. un 3. punktu par nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmu. Lai nodrošinātu nozaru administratīvo pārkāpumu kodifikācijas ieviešanas sistēmu, nepieciešams papildināt Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņu likumu ar normām, kas paredz administratīvo atbildību par kultūrvēsturisko apgabalu ģerboņu nelikumīgu lietošanu, necieņas izrādīšanu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerbonim, kā arī nosaka kompetento iestādi, kurai piekritīga soda piemērošana. Minētie grozījumi aizstās Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) attiecīgās normas. LAPK ir ietverta atbildība par klajas necieņas izrādīšanu Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerbonim (201.44 pants), par Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņa lietošanas noteikumu pārkāpšanu (204.15 panta trešā daļa) un par Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņa lietošanu, maldinot par tā lietotāja juridisko statusu (204.15 panta piektā daļa).

Likumprojekta mērķis ir Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņa kā valsts simbola tiesiskā aizsardzība, nodrošinot pienācīgu to aizsardzību un, paredzot atbildību, par šo ģerboņu lietošanas noteikumu pārkāpšanu.

Ievērojot to, ka administratīvās atbildības noteikšanai par Vidzemes, Latgales, Kurzemes vai Zemgales ģerboņa kā valsts simbola lietošanas noteikumu pārkāpšanu ir sabiedriska nozīmība un nodarījuma sekas ir uzskatāmas par būtiskām, administratīvo pārkāpumu sistēmā pēc būtības saglabājami LAPK 201.44 un 204.15 trešajā un piektajā daļā noteiktie pārkāpumi.

 

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2017.gada februārim.

7.

Dokumenti

1. Likumprojekts „” (TMLik_151216_novadu_ģerbonis);

  • ikumprojekta „Grozījumi Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales ģerboņa likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_151216_novadu_ģerbonis).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017.gada 16.janvārim atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta juriskonsultes Agneses Sermās e-pasta adresi agnese.serma@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta juriskonsulte A.Sermā, e-pasts agnese.serma@tm.gov.lv, tālr. 67036982.

 

Pievienotie dokumenti