1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ēka (būvju) īpašnieki.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Saskaņā ar Būvniecības likumu dati no Būvniecības informācijas sistēmas, piemēram, akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, tāpat arī citi būvvaldes izdoti dokumenti, tiek izdoti strukturētu datu veidā kā dokumenta formāta PDF datne, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 23.06.2014. regulu (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK (turpmāk – Regula Nr. 910/2014), kas paredz kvalificēto elektronisko zīmoga tiešo piemērošanu. Regulas Nr. 910/2014 preambulas 21. punktā norādīts, ka regulai nebūtu jāietekmē valstu izvirzītās prasības, kas attiecas uz publiskiem reģistriem, jo īpaši komercreģistriem un zemes reģistriem. Ievērojot minēto, lai arī Regula Nr. 910/2014 pati par sevi nenoraida iespēju, ka attiecībā uz zemes reģistriem ir izmantojamas regulas prasības, tomēr  jautājuma, vai un ciktāl uz zemes reģistriem var tikt attiecinātas regulas prasības, izlemšana atstāta katras Eiropas Savienības dalībvalsts ziņā.

Izstrādāti grozījumi Zemesgrāmatu likumā, lai tajā kā speciālajā likumā noteiktu kārtību, kādā iesniedzams akts par ēkas nodošanu ekspluatācijā, kā arī citi būvvaldes izdoti dokumenti atkarībā no veicamās datu aktualizācijas zemesgrāmatā. Grozījumi nodrošinās, ka attiecīgie dokumenti tiks iesniegti atbilstoši tam normatīvajam un tehnoloģiskajam risinājumam, kas izstrādāts Būvniecības informācijas sistēmas ietvaros, lai atvieglotu būves, tajā skaitā, jaunbūves ierakstīšanas un būves dzēšanas procesu zemesgrāmatā.

Paredzēts, ka būvju īpašnieks iesniegumu, kas parakstīts normatīvajos aktos par elektroniskajiem dokumentiem noteiktajā kārtībā, iesniedz izmantojot speciālu tiešsaistes formu būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē (www.bis.gov.lv), par:

  1. ēkas (būves) dzēšanu, pamatojoties uz dokumentu, kas apliecina ēkas (būves) neesību, ja ēka (būve) nav vienīgais nekustamā īpašuma objekts;
  2. ēkas (būves) pieņemšanu ekspluatācijā;
  3. jaunbūves ierakstīšanu zemesgrāmatā, pamatojoties uz būvvaldes izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots, ka Likumprojekti stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”

Likumprojekta “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020. gada 16. jūnijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktores  K.Miļevskas e-pastu: Kristine.Milevska@tm.gov.lv .

10.

Cita informācija

 

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore K.Miļevska e-pasts: Kristine.Milevska@tm.gov.lv, tel.67036813.