Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā” (turpmāk – likumprojekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekta mērķgrupa ir notiesātie, kas izmeklēšanas cietumā ievietoti kriminālsodu izpildi reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojektā ir ietverts grozījums Latvijas Sodu izpildes  kodeksa 20.panta otrajā daļā, nosakot notiesāto, kas izmeklēšanas cietumā ievietoti kriminālsodu izpildi reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tiesību apjomu izmeklēšanas cietumā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2017.gada marta beigām.

7.

Dokumenti

Likumprojekts;

Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Likumprojektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Likumprojekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas mājas lapā. Tādējādi sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta kopas izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli par likumprojektā iekļauto regulējumu, kā arī priekšlikumus likumprojekta uzlabošanai.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto likumprojektu jāiesniedz rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 22.martam), nosūtot tos uz e-pasta adresi: Diana.Skavronska@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Jekaterina Macuka, tālr. 67046134, e-pasts: Jekaterina.Macuka@tm.gov.lv.

 

Pievienotie dokumenti:

1. Likumprojekts;

2. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti