1.

Dokumenta veids

Likumprojekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Ieslodzījuma vietu pārvaldes likums".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts ir attiecināms uz šādām mērķgrupām:

  1. Ieslodzītie;
  2. Ieslodzījuma vietu pārvaldes personāls.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts ir izstrādāts, lai nodrošinātu laikmetīgu un cilvēktiesību principiem atbilstošu Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) darbību, kā arī nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību aktu prasību ieviešanu attiecībā uz personas datu apriti Pārvaldē.  Likumprojekts nodrošina Pārvaldes tiesiskā regulējuma saskaņotību ar citiem normatīvajiem aktiem, kā arī aktualizē Pārvaldes tiesisko regulējumu atbilstoši attīstības tendencēm un paredz arī grozījumus, kas nepieciešami sekmīgai e-lietas platformas ieviešanai.

Likumprojekta spēkā stāšanās paredzēta 2021.gada 1.decembrī.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada septembrī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts;

Anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalība un komunikācijas aktivitātes nodrošinātas saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1apakšpunktu, kurš noteic, ka sabiedrības pārstāvji ir aicināti līdzdarboties, rakstiski sniedzot viedokli par noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par likumprojektu jāiesniedz rakstveidā līdz 2021.gada 26.augustam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Kristine.Kipena@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

 Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile, tālr. 67046134, e-pasts: Olga.Zeile@tm.gov.lv.