1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

"Valsts probācijas dienesta ierēdņu izdienas pensiju likums".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekts ir attiecināms uz Valsts probācijas dienesta ierēdņiem, kuriem ir tiesības uz izdienas pensiju

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts "Valsts probācijas dienesta ierēdņu izdienas pensiju likums" paredz noteikt Valsts probācijas dienesta ierēdņu tiesības uz izdienas pensiju un noteikt tās piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksāšanas kārtību, garantējot ierēdņiem sociālo interešu aizsardzību, kompensējot viņiem darbspēju priekšlaicīgu zudumu, ko izraisījis veselības un dzīvības apdraudējums ikdienas darbā, īstenojot valsts politiku kriminālsodu izpildē.

 

Valsts probācijas dienesta ierēdņiem pašreiz minētās tiesības  nav nostiprinātas normatīvajā aktā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pēc sabiedrības līdzdalības procesa noslēgšanas likumprojektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2021.gada 2.septembrī.

7.

Dokumenti

1) Likumprojekts uz 6 lapām (datne:   TMLik_130721_izdiena);

2) Anotācija uz 9 lapām (datne:  TMAnot_130721_izdiena).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021. gada 16.augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Valsts probācijas dienesta elektroniskā pasta adresi: Diana.Skavronska@tm.gov.lv un pasts@vpd.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore O.Zeile