Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts “Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā” (turpmāk – likumprojekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Likumprojekta mērķgrupa ir personas, kurām piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums. Tāpat likumprojekts ietekmēs izmeklēšanas cietumu amatpersonas, kuras izpilda apcietinājumu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojektā ir ietverti grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā, nosakot notiesāto, kas izmeklēšanas cietumā ievietoti kriminālsodu izpildi reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tiesību apjomu izmeklēšanas cietumā.

 

Likumprojektā ir ietverti grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā, paredzot regulējumu, kurš nodrošinās apcietināto tikšanās ar apmeklētājiem mērķa sasniegšanu un kriminālprocesuālo interešu ievērošanu, kā arī novērsīs šobrīd pastāvošo izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības un drošības apdraudējumu un citas nekārtības.

 

2016.gada 10.jūnijā spēkā stājās Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 11.maija Direktīva 2016/800/ES par procesuālajām garantijām bērniem, kuri ir aizdomās turētie vai apsūdzētie kriminālprocesā. Ievērojot direktīvas prasības, likumprojekts precizē Apcietinājumā turēšanas kārtības likuma regulējumu, nosakot nepilngadīgajiem apcietinātajiem ilgākas pastaigas svaigā gaisā un papildinot likumu ar jaunu regulējumu regulējums par nepilngadīgajiem apcietinātajiem, kuri apcietinājuma laikā sasniedz pilngadību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2017.gada marta beigām.

7.

Dokumenti

Likumprojekts;

Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par likumprojektu un dotu iespēju izteikt viedokli, likumprojekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” ievietots Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas mājas lapā. Tādējādi sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta kopas izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli par likumprojektā iekļauto regulējumu, kā arī priekšlikumus likumprojekta uzlabošanai.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto likumprojektu jāiesniedz rakstveidā divu nedēļu laikā no publicēšanas dienas (līdz 22.martam), nosūtot tos uz e-pasta adresi: Diana.Skavronska@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 -

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Jekaterina Macuka, tālr. 67046134, e-pasts: Jekaterina.Macuka@tm.gov.lv.

Pievienotie dokumenti:

1. Likumprojekts;

2. Likumprojekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Pievienotie dokumenti