1.

Dokumenta veids

Likumprojekti

2.

Dokumenta nosaukums

1) Likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā”;

2) Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru””;

3) Likumprojekts “Grozījumi Komercķīlas likumā”;

4) Likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Komerctiesību politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Akciju sabiedrības, sabiedrības ar ierobežotu atbildību

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

1) Likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā” pilnveido akciju reģistrācijas un uzskaites kārtību. Tiek saglabāts akciju iedalījums vārda un uzrādītāja akcijās, vienlaikus nosakot, ka sabiedrībai ir jāizvēlas viens no akciju veidiem (tai nevar būt abu veidu akcijas) un pilnveidojot noteikumus par abu veidu akciju reģistrāciju un uzskaiti. Vārda akcijas tāpat kā līdz šim tiks uzskaitītas akcionāru reģistrā, taču likumprojekts vienādo AS akcionāru reģistra un SIA dalībnieku reģistra vešanas kārtību, kā arī paredz, ka akcionāru reģistrs (tāpat kā SIA dalībnieku reģistrs) ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā. Savukārt, uzrādītāja akcijas ir iegrāmatojamas finanšu instrumentu kontā un tās netiek uzskaitītas akcionāru reģistrā. Finanšu instrumentu kontos obligāti ir jāiegrāmato regulētajā tirgū, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās un organizētajās tirdzniecības sistēmās iekļautās akcijas, taču kontos var iegrāmatot arī jebkuras citas akcijas. Informāciju par akcionāriem, kuriem pieder uzrādītāja akcijas, var noskaidrot, pieprasot to centrālajam depozitārijam, kurā akcijas ir iegrāmatotas. Tāpat likumprojektā ir paredzēts, ka, ja akciju sabiedrībai ir uzrādītāja akcijas, akcionāram, kurš ir sasniedzis noteikta apmēra līdzdalību sabiedrībā, ir pienākums par to informēt sabiedrību un sabiedrībai šī informācija ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā.

Ņemot vērā likumprojektā “Grozījumi Komerclikumā” ietvertās izmaiņas akciju reģistrācijas un uzskaites kārtībā, likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” paredz saistītās izmaiņas šajā likumā.  Saskaņā ar likumprojektu ziņas par akcionāriem tiks iekļautas reģistrācijas lietas publiskajā daļā. Likumprojekts paredz regulējumu par Uzņēmumu reģistra rīcību gadījumā, ja akcionāram ir piemērota starptautiskā vai nacionālā sankcija vai ja akcionāram kriminālprocesa ietvaros ir atņemtas tiesības veikt visu veidu komercdarbību. Likumprojekts paredz arī, ka informācija par akcionāriem tiks ņemta vērā pirmsreģistrācijas pārbaudes ietvaros, vērtējot sabiedrības nodokļu riskus un juridisko veidojumu dibināšanas un vadības pakalpojumu sniedzējus.

Saistītais likumprojekts “Grozījumi Komercķīlas likumā” paredz, ka vārda akcijas tiks pakļautas regulējumam par reģistrācijai pakļautām lietām (vārda akciju ieķīlāšana notiks identiski kā SIA pamatkapitāla daļu ieķīlāšana). Savukārt uzrādītāja akcijas nevarēs tikt ieķīlātas saskaņā ar komercķīlu noteikumiem, bet gan tās arī turpmāk būs ieķīlājamas kā finanšu ķīla.

2) Likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā” modernizē akcionāru sapulču sasaukšanas, akcionāru sapulces dokumentu pieejamības (arī SIA) un akcionāru sapulces norises kārtību. Tiek saglabāta prasība paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu nosūtīt akcionāriem (kuriem ir vārda akcijas) uz to adresi, kas ierakstīta akcionāru reģistrā. Vienlaikus tiek paredzēts, ka akcionārs papildus savai dzīvesvietas adresei vai juridiskajai adresei akcionāru reģistrā drīkst ierakstīt arī saziņas adresi, kuru sabiedrībai ir pienākums izmantot saziņā ar akcionāru. Attiecībā uz saziņu ar uzrādītāja akciju turētājiem tiek atcelta prasība par paziņojumu publicēšanu oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, aizstājot to ar paziņojumu nodošanu caur starpniekiem (caur finanšu instrumentu kontiem).  Savukārt, visi sapulcei nepieciešamie dokumenti ir jānodrošina akcionāriem elektroniskā veidā (piemēram, ievietojot sabiedrības mājaslapā vai nosūtot uz akcionāra e-pastu). Šāda pati dokumentu pieejamības kārtība tiek ieviesta arī SIA.

Likumprojekts pilnveido un precizē termiņus un kārtību, kādā akcionāri var izlietot savas tiesības iesniegt papildu jautājumus akcionāru sapulces darba kārtībai vai papildu lēmumu projektus darba kārtībā jau iekļautiem jautājumiem. Tāpat likumprojekts ietver regulējumu par atkārtotām akcionāru sapulcēm.

Ar likumprojektu “Grozījumi Komerclikumā” uz Komerclikumu tiek pārnestas normas par biržā kotēto akciju sabiedrību akcionāru sapulču sasaukšanu un norisi, attiecīgās normas izslēdzot no Finanšu instrumentu tirgus likuma (likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”).

3) Likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā” pārskata akciju un pamatkapitāla daļu apmaksas kārtību. Likumprojekts paredz, ka viss SIA un AS pamatkapitāls vai tā palielinājums ir jāapmaksā līdz attiecīga pieteikuma iesniegšanai Uzņēmumu reģistrā. Turpmāk komercreģistrā tiks ierakstīts tikai apmaksātais pamatkapitāls, atsevišķi neizdalot parakstīto un apmaksāto pamatkapitālu. Pamatkapitāla apmaksa būs veicama 6 mēnešu laikā, no brīža, kad pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu, bet pieteikums Uzņēmumu reģistram būs jāsniedz tikai vienreiz – pēc pamatkapitāla apmaksas.

Ar likumprojektu tiek precizēts, ka pamatkapitāla apmaksa var tikt veikta ne tikai kredītiestādē, bet gan jebkurā maksājumu pakalpojumu iestādē. Likumprojekts arī paredz, ka ikvienai sabiedrībai (tajā skaitā, SIA ar samazinātu pamatkapitāla apmēru) ir pienākums atvērt maksājumu kontu pirms tās reģistrācijas komercreģistrā.

4) Likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā” papildina Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktās prasības kapitālsabiedrības patieso labuma guvēju atklāšanai. Likumprojekts dod tiesības valdei ierobežot dalībnieka (akcionāra) balsstiesības un tiesības uz dividendēm, kamēr dalībnieks (akcionārs) nav iesniedzis sabiedrībai informāciju par tās patieso labuma guvēju. Vienlaikus likumprojekts paredz dalībnieka (akcionāra) iespējas aizsargāties pret ļaunprātīgu valdes rīcību un ļauj dalībniekam (akcionāram) informāciju par sabiedrības patieso labuma guvēju iesniegt Uzņēmumu reģistram, ja to nav izdarījusi valde.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu ir plānots iesniegt izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē pēc sabiedriskās apspriešanas beigām.

7.

Dokumenti

1) Likumprojekts “Grozījumi Komerclikumā” uz 20 lapām: TMLik_220221_KCLgroz;

2) Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”” uz 2 lapām:

TMLik_220221_URLgroz;

3) Likumprojekts “Grozījumi Komercķīlas likumā” uz 1 lapas: TMLik_220221_KKLgroz;

4) Likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā” uz 2 lapām: TMLik_220221_FITLgroz.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021. gada 12. martam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par likumprojektu lūdzam iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Baiba.Lielkalne@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta direktore Dagnija Palčevska, tālr. 67036941,

Dagnija.Palcevska@tm.gov.lv