1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Amatpersonas un institūcijas, kuras veic kriminālprocesu.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" izstrādāts, lai:

            1. nodrošinātu normatīvā regulējuma atbilstību Padomes regulai (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei;

            2. nodrošinātu normatīvā regulējuma atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1805 (2018. gada 14. novembris) par iesaldēšanas rīkojumu un konfiskācijas rīkojumu savstarpējo atzīšanu, kā arī lai noteiktu, kādā kārtībā veic ārvalstī un Eiropas Savienības dalībvalstī piemērotas mantas konfiskācijas izpildi Latvijā;

            3. risinātu citas ar likuma piemērošanu saistītas problēmas, piemēram, ārvalstī vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī piemērotas mantas konfiskācijas izpildes Latvijā regulējumu un rīcību gadījumā, kad tiek saņemta informācija no Eiropas Savienības dalībvalsts par Latvijas pilsoņa izdošanu ārvalstij.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu paredzēts iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā";

Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija);

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties likumprojekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020. gada 29. aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta juristes M.Bidiņas e-pasta adresi: Maija.Bidina@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

 Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta direktore I.Gratkovska e-pasts: Indra.Gratkovska@tm.gov.lv, tālr. 67036961.

Pievienotie dokumenti