1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

“Grozījumi Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumos Nr. 401 “Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība”” (turpmāk – Projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ārvalstu komersanti un organizācijas, kas vēlas reģistrēt savu pārstāvniecību un ierakstīt pārstāvi pārstāvniecību reģistrā, kā arī reģistrēto pārstāvniecību pārstāvji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Atteikšanās no veidlapu noteikšanas ar normatīvo aktu, kuras  mērķis ir samazināt klientiem administratīvo slogu pieteikumu iesniegšanā, novērst pārpratumus, kad nav aktualizēti normatīvie akti, kas nosaka veidlapas, un nodrošināt iespēju ieviest Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs) saņemto pieteikumu elektronisku apstrādi. Tā kā visiem Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierakstāmajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem vairākas pieteikumos norādāmās ziņas ir vienādas, lai nedublētu regulējumu vairākos normatīvajos aktos, tās ir noteiktas ar likumu “Par Latvijas republikas Uzņēmumu reģistru” (turpmāk – UR likums), kura vispārējā regulējuma normas ir piemērojams visos gadījumos, kad tiek iesniegti pieteikumi Reģistram. Tās ir tiesību subjektu vai juridisko faktu identificējošas ziņas, ziņas par pievienojamajiem dokumentiem, valsts nodevas un maksas par publikāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" samaksu un lēmuma saņemšanas veidu, kā arī kontaktinformācija saziņai. Specifiskas pieteikumā norādāmās ziņas ierakstu izdarīšanai vai dokumentu reģistrācijai pārstāvniecību reģistrā nosakāmas Ministru kabineta 2002. gada 3. septembra noteikumos Nr. 401 “Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība” (turpmāk – Noteikumi). Pieteikumā pārstāvniecības reģistrācijai būs norādāmas ziņas, kas sākotnēji ierakstāmas pārstāvniecību reģistrā, pieteikumā grozījumu izdarīšanai pārstāvniecību reģistrā norādāmas ziņas par grozījumu būtību, ņemot vērā pārstāvniecību reģistra ierakstu saturu, kā arī pieteikumam pievienojami dokumenti, kas pamato ierakstus pārstāvniecību reģistrā vai to izmaiņas. Vienlaikus pieteikumiem jāatbilst normatīvo aktu prasībām attiecībā uz dokumentu juridisko spēku. Projekts neparedz paplašināt Reģistram iesniedzamo ziņu apjomu.

Projekts paredz precizēt pārstāvniecību reģistra saturu, precizējot, ka pārstāvniecību reģistrs ir ne vien ierakstu kopums, bet gan ierakstu un reģistrācijas lietai pievienoto dokumentu kopums, tādējādi salāgojot terminoloģiju ar UR likumu.

Projekts paredz precizēt Noteikumus, nosakot, ka Reģistram ziņas sniedzamas par katru ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvi, kā arī sniedzot ziņas par personas kodu, norādāms Latvijas Republikā piešķirtais personas kods.

Nav būtiski, kura persona nogādā vai nosūta pieteikumu Reģistram, bet ir būtiski, ka pieteikumu ir parakstījusi persona, kura ir pilnvarota būt par ārvalsts komersanta vai organizācijas pārstāvi. Līdz ar to Noteikumu 5.11. apakšpunkts ir lieks un vienlaikus rada Reģistra klientu neizpratni par to, kam ir tiesības parakstīt pieteikumu. Svītrojot Noteikumu tekstā norādi uz ziņām par pieteikuma iesniedzēju, vienlaikus tiks novērsta gan atkārtota datu ievade, gan klientu neizpratne par to, kurai personai ir tiesības parakstīt pieteikumu, gan gadījumi, kuros pieteikumu paraksta ar pārstāvniecību nesaistīta persona, par pārstāvi norādot citu personu bez šīs personas piekrišanas. Vienlaikus Projekts paredz iepriekš reģistrēto attiecīgo ziņu izslēgšanu no pārstāvniecību reģistra.

Prasības, kas noteiktas dokumentu atvasinājumu apliecināšanai, legalizācijai un tulkojumu pievienošanai un apliecināšanai ir līdzīgas attiecībā uz jebkuru Reģistra reģistro reģistru un izriet no spēkā esošo normatīvo aktu  prasībām. Iekļaujot attiecīgo regulējumu UR likumā, tās tiks noteiktas vienoti attiecībā uz viesiem Reģistra vestajiem reģistriem, tostarp attiecībā pārstāvniecību reģistru. Ņemot vērā minēto, Noteikumu regulējums attiecībā uz pievienojamo dokumentu legalizācijas un apliecinājuma prasībām svītrojams.

Ņemot vērā, ka kļūdu labošana reģistra vestajos reģistros ir regulēta ar UR likumu, attiecīgais regulējums no Noteikumiem ir svītrojams, lai novērstu regulējuma dublēšanos.

UR likums neparedz turpmāku reģistrācijas apliecību izsniegšanu, un reģistrācijas apliecības jau šobrīd netiek izsniegtas. Ņemot vērā, ka regulējums par reģistrācijas apliecības izsniegšanu ir iekļauts arī Noteikumos, tie atbilstoši precizējami.

Regulējums attiecībā uz Reģistra amatpersonu lēmumu un faktiskās rīcības apstrīdēšanu un pārsūdzēšanu un  tā darbības apturēšanu ir noteikts UR likumā, kas ir piemērojams arī attiecībā uz pārstāvniecību reģistru, līdz ar to Projekts attiecīgi precizē Noteikumus, lai novērstu regulējuma pārklāšanos. Precizēts arī regulējums attiecībā uz pārstāvniecības izslēgšanu no pārstāvniecību reģistra.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekts izstrādes stadijā.

7.

Dokumenti

Projekts (datne: TMNot_200420_Arvalstn) un Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (datne: TMAnot_200420_Arvalstn).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrībai ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par Projektu lūdzam sūtīt uz Reģistra elektroniskā pasta adresi info@ur.gov.lv līdz 2020. gada 12. maijam.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere, tālruņa numurs 67031706, elektroniskā pasta adrese: info@ur.gov.lv.

Pievienotie dokumenti