Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 396 "Kārtība, kādā iegūst un apstrādā informāciju par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem"" izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu grozījumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumos Nr. 396 "Kārtība, kādā iegūst un apstrādā informāciju par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

IeVP un VPD nodarbinātie, kas iesaistīti pētījumu veikšanā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta 2018. gada 3. jūlija noteikumi Nr. 396 "Kārtība, kādā iegūst un apstrādā informāciju par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem" (turpmāk – Noteikumi Nr. 396) nosaka rīcību ar Valsts probācijas dienesta (turpmāk – VPD) rīcībā esošo informāciju.

Noteikumu grozījumi nepieciešami, lai detalizētu tajos noteikto informācijas apstrādi un noteiktu, ka informāciju par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem VPD izmanto ne tikai VPD darbības rezultatīvo rādītāju metodoloģiskai izpētei, analizējot klientu recidīva rādītājus, bet arī pētījumu veikšanai resocializācijas programmu un riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveidošanai. Tāpat tiek noteikts, ka VPD ir tiesības nodot informāciju, t.sk. īpašu kategoriju datus un datus par sodāmībām un pārkāpumiem Ieslodzījuma vietu pārvaldei, lai nodrošinātu pētījumu veikšanu resocializācijas programmu un riska un vajadzību novērtēšanas instrumentu pilnveidošanai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu Nr. 396 grozījumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada novembrī

7.

Dokumenti

Noteikumu Nr. 396 grozījumu projekts uz 1 lapas (datne: TMNot_221020_MKN396) un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums uz 19 lapām (anotācija) (datne: TMAnot_221020_MKN396).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par likumprojektu un dotu iespēju izteikt viedokli, likumprojekts ievietots Tieslietu ministrijas mājaslapā internetā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par Noteikumu Nr. 396 grozījumu projektu lūdzam sūtīt uz Tieslietu ministrijas elektroniskā pasta adresi Vita.Studente@tm.gov.lv līdz 2020. gada 2. decembrim.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile, tālruņa numurs 67046134, elektroniskā pasta adrese: Olga.Zeile@tm.gov.lv.