Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

Dokumenta nosaukums

Adresācijas noteikumi.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

Dokumenta mērķauditorija

Visi Valsts zemes dienesta klienti, kas šobrīd izmanto adrešu datus, tai skaitā vietējās pašvaldības.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar Valsts adrešu reģistra un administratīvo teritoriju robežu datu pieejamību tīmekļvietnē, kurā publicējami atvērtie dati, un pašvaldībām piešķirto un mainīto adrešu datu iesniegšanu Valsts zemes dienestam strukturētā veidā tiešsaistes datu pārraides režīmā.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2018. gada 28. jūnija Valsts sekretāru sanāksmē.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts;

Ministru kabineta noteikumu projekta 1. pielikums;

Ministru kabineta noteikumu projekta 2. pielikums;

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija);

Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2018. gada 25. jūnijam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu).

Cita informācija

Nav.

Atbildīgā amatpersona

Valsts zemes dienesta Adrešu reģistra daļas vadītāja vietniece Natālija Avotiņa, tālrunis 67038604, elektroniskā pasta adrese – natalija.avotina@vzd.gov.lv.

Pievienotie dokumenti