1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

 

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekta tiesiskais regulējums attiecināms uz personām, kas:

1) vēlas nokārtot datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas eksāmenu;

2) vēlas gūt padziļinātas zināšanas datu aizsardzības jomā, apmeklējot inspekcijas organizētos seminārus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētā problēmas būtība

Šobrīd spēkā esošie Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumi Nr. 992 “Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – noteikumi Nr. 992) noteic inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

Sākot ar 2018. gada 25. maiju, tiek piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Regula). Regulas tiešās piemērošanas ietvaros Latvijas Republikā pieņemts un no 2018. gada 5. jūlija ir stājies spēkā Fizisko personu datu apstrādes likums.

Ievērojot tiesiskā regulējuma maiņu, nepieciešams pārskatīt inspekcijas sniegto maksas pakalpojumu veidus, kā arī noteikt un aktualizēt to izcenojumus.

Izpildot Fizisko personu datu apstrādes likuma 19. panta trešajā daļā minēto deleģējumu, Tieslietu ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi”, kas nenoteic maksu par kvalifikācijas eksāmena kārtošanu un tās iekasēšanas kārtību. Minētais projekts2019. gada 16. maijā izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē (VSS–436).

Tā kā maksa par eksāmenu ir atkarīga no Ministru kabineta noteikumu projekta “Datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas noteikumi” regulējuma, maksu noteikt objektīvi nebija iespējams, kamēr noteikumu projekts nebija izstrādāts.

Lai izpildītu Fizisko personu datu apstrādes likuma 19. panta trešajā daļā noteikto deleģējumu pilnā apmērā, nosakot maksas apmēru un iekasēšanas kārtību par eksāmena kārtošanu, kā arī pārskatītu inspekcijas sniegtos maksas pakalpojumus, noteikt un aktualizēt to izcenojumus, ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts “Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis” (turpmāk – Noteikumu projekts).

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. aprīlī.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis" (TMNot_170320_cenradis);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis"  pielikums "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis" (TMNotp_170320_cenradis);
  3. Ministru kabineta noteikumu projekta "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_170320_cenradis);
  4. Ministru kabineta noteikumu projekta "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācija) 1. pielikums (TMAnotp1_170320_cenradis);
  5. Ministru kabineta noteikumu projekta "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācija) 2. pielikums (TMAnotp2_170320_cenradis);
  6. Ministru kabineta noteikumu projekta "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (anotācija) 3. pielikums (TMAnotp3_170320_cenradis).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot viedokli rakstiski līdz 2020. gada 1. aprīlim atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2020. gada 1.aprīlim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: info@dvi.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Datu valsts inspekcijas direktora vietniece L.Dilba

e-pasts: Lasma.Dilba@dvi.gov.lv; tel.67223018

Pievienotie dokumenti