Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 2. marta noteikumos Nr. 114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju"" izstrādes procesā (līdz 24. augustam)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

 

Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 2. marta noteikumos Nr. 114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju" (turpmāk – projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Valsts valodas politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Projekts attiecas uz jebkuru fizisko personu. Projekts attiecas arī uz jebkuru publisko tiesību subjektu un privāto tiesību subjektu.

Projekta tiesiskais regulējums skar kompetento iestāžu – Latviešu valodas aģentūras, pašvaldību dzimtsarakstu nodaļu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ārvalstīs – darbību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Konstatējot, ka pašreizējais tiesiskais regulējums nepietiekami precīzi reglamentē latviešu personvārdu rakstību, kā arī citvalodu personvārdu atveidi un rakstību latviešu valodā, turklāt kompetento iestāžu ikdienas darbā identificētās problēmas dažu tiesību normu piemērošanā nav iespējams novērst to interpretācijas ceļā, projekts piedāvā būtiski precizēt MK noteikumu Nr. 114 normas, izsakot vairākus punktus jaunā redakcijā un papildinot normatīvo aktu ar jauniem punktiem.

Projekta tiesiskā regulējuma mērķis ir risināt šādas problēmu grupas:

  1. precizēt, ka Latvijā izdotos personu apliecinošos dokumentos un reģistros neiekļauj ziņas par mantotiem (aristokrātiskiem) vai akadēmiskiem tituliem, tēvvārdiem, vidusvārdiem un citiem latviešu valodas oficiālajā personvārdu sistēmā neiederīgiem elementiem;
  2. sniegt precīzākas norādes par saliktu uzvārdu daļu atveidi, kurā kādu no daļām veido dažādi aristokrātiski pievārdi;
  3. papildināt to burtkopu uzskaitījumu, kas nav lietojamas personvārdu rakstībā latviešu valodā;
  4. precizēt personvārdu rakstību gadījumos, ja personas vārda otrais (un tālākie) komponents ir vienburta saīsinājums;
  5. noteikt, kā rīkoties, ja vārdu vai uzvārdu papildina romiešu kārtas skaitlis vai daži konkrēti saīsinājumi;
  6. precizēt rīcību gadījumos, kad uzvārdā ir tikai viens burts;
  7. sniegt vispārējas norādes par Āzijas un Āfrikas valodu personvārdu atveides principiem;
  8. precizēt dubultuzvārdu un daudzkomponentu pareizrakstības nosacījumus;
  9. precizēt kompetento iestāžu atbildības jomas attiecībā uz citvalodu personvārdu atveidi un pielīdzināšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2017. gada 30. septembrim.

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 2. marta noteikumos Nr. 114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju"" (TMnot_090817_personv);

2. Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 2. marta noteikumos Nr. 114 "Noteikumi par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju"" sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TManot_090817_personv).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2017. gada 24. augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz Valsts valodas centra e-pasta adresi info@vvc.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts valodas centra direktora vietniece Ingrīda Bērziņa, tālr. 67221258; e-pasts Ingrida.Berzina@vvc.gov.lv

Pievienotie dokumenti