Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumos Nr. 224 „Patentu un patentu pieteikumu noteikumi””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Izgudrojumu patentu pieteicēji un īpašnieki, kā arī šo personu pārstāvji.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

RĪIPL 5.panta otrā daļa paredz, ka darbības, ko Patentu valde veic izgudrojumu patentu reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrās, ieskaitot starptautiskajos normatīvajos aktos noteiktās darbības, ir maksas pakalpojumi. Līdz ar to par izgudrojumu patentu reģistrācijas un pēcreģistrācijas procedūrām vairs nebūs maksājama valsts nodeva, bet gan maksa. Tāpat RĪIPL nosaka vispārējas prasības attiecībā uz pieteikumu iesniegšanu, pilnvarojumu un kļūdu labošanu.

Atbilstoši šim regulējumam nepieciešams precizēt Ministru kabineta 2008. gada 1. aprīļa noteikumus Nr. 224 „Patentu un patentu pieteikumu noteikumi”” (turpmāk – Noteikumi), lai novērtu pretrunas ar RĪIPL.

Likumprojekts “Grozījumi Patentu likumā” (TA – 1422, izskatīts un atbalstīts Ministru kabinetā 04.082015.), paredz izslēgt no Patentu likuma 32.pantu, kas paredz deleģējumu Ministru kabinetam noteikt pilnvarošanas kārtību. Pilnvarošanas kārtība atrunāta Noteikumu IX nodaļā. Līdz ar to nepieciešams no Noteikumiem svītrot IX nodaļu par pieteicēja pārstāvja pilnvarām.

Papildus tam Noteikumus nepieciešams precizēt atbilstoši praksē konstatētajām nepilnībām, skaidrāk nosakot iesniegumu noformēšanas prasības, un precizēt noteikumus atbilstoši citiem normatīvajiem aktiem.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. septembrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts (TMNot_070815_patentu_not) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (TMAnot_070815_ patentu_not).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, projekts ievietots Tieslietu ministrijas un Patentu valdes mājaslapā. Sabiedrības pārstāvjiem var līdzdarboties rakstiski sniedzot viedokli un priekšlikumus par projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli par projektu rakstiski var iesniegt uz elektroniskā pasta adresi lietvediba@lrpv.gov.lv 30 dienas pēc projekta ievietošanas Tieslietu ministrijas mājaslapā. Iesniedzot viedokli, priekšlikumus vai iebildumus par projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Patentu valdes Administratīvā departamenta juriskonsulte Linda Zommere, tālr. 67220208, Linda.Zommere@lrpv.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti