1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts ""Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos Nr. 1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību"" (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz personām, kas sniedz valsts nodrošināto juridisko palīdzību:

1)         personas, kurām ar Juridiskās palīdzības administrāciju ir noslēgts līgums par juridiskās palīdzības sniegšanu;

2)         zvērināti advokāti.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir pieejamo budžeta līdzekļu ietvaros (neprasot papildu valsts budžeta līdzekļus) palielināt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju atlīdzības apmērus, ņemot vērā Juridiskās palīdzības administrācijas ierosinājumus, tādējādi pietuvinot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības atlīdzības apmērus juridiskās palīdzības tirgus cenām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots iesniegt Valsts sekretāru sanāksmē šī gada maijā.

7.

Dokumenti

Noteikumu projekts un noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021. gada 14. maijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktora vietnieces E. Krjukovas e-pasta adresi eva.krjukova@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore K. Miļevska e-pasts: kristine.milevska@tm.gov.lv tel.67036813