Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1231 "Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu"" (turpmāk – Projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu joma.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Laulātie, kuri laulāto mantisko attiecību reģistrā ir reģistrējuši vai reģistrēs laulāto mantiskās attiecības.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

 Projekta mērķis ir noteikt valsts nodevu par laulāto mantisko attiecību reģistrāciju tādā apmērā, lai tā ietvertu arī šobrīd noteikto valsts nodevas apmēru par laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrēšanu, atsakoties no atsevišķas valsts nodevas par laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrēšanu, kā arī vienkāršot valsts nodevas noteikšanu, nosakot to apmērā, kāds paredzēts, ja pieteikumu iesniedz un dokumentus saņem elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu, un noapaļojot to.

Atbilstoši spēkā esošajam regulējumam laulātajiem ir pienākums paziņot Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistram par laulāto mantisko attiecību izbeigšanu neatkarīgi no šo attiecību izbeigšanas pamata un tā, vai laulāto mantisko attiecību izbeigšanu pamatojošā informācija jau ir pieejama kādā no valsts informācijas sistēmām. Par laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrēšanu ir maksājama valsts nodeva  – 7,11 euro. Ar likuma "Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"" (pieņemts Saeimā 2020. gada 8. oktobrī) (turpmāk – Grozījumu likums) 18.25 panta piekto daļu vispārīgi tiek noteikts pienākums personām paziņot Reģistram par laulāto mantisko attiecību izbeigšanu. Vienlaikus šā panta astotajā daļā tiek noteikts izņēmums, kad pieteikumu par laulāto mantisko attiecību izbeigšanu var neiesniegt, proti, ja ziņas, kas pamato laulāto mantisko attiecību izbeigšanu uz likuma pamata, ir pieejamas Iedzīvotāju reģistrā. Šajā gadījumā Reģistram ir tiesības ierakstu par laulāto mantisko attiecību izbeigšanu izdarīt pēc savas iniciatīvas, pamatojoties uz ziņām, kas saņemtas no Iedzīvotāju reģistra. Norādāms, ka laulāto mantisko attiecību izbeigšanas pamati var būt dažādi, tostarp gan līgums, gan laulības šķiršana, gan laulātā miršana. Tādējādi jebkuras laulāto mantiskās attiecības kādreiz izbeidzas.

Lai Grozījumu likumā paredzētajām Likuma izmaiņām par to, ka ierakstus par laulāto mantisko attiecību izbeigšanu ir tiesības izdarīt Reģistram pēc savas iniciatīvas, nebūtu ietekmes uz valsts budžeta ieņēmumiem, valsts nodeva par laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrēšanu ir iekļaujama valsts nodevā par laulāto mantisko attiecību reģistrēšanu, neparedzot turpmāku maksu par laulāto mantisko attiecību izbeigšanas reģistrēšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekts izstrādes stadijā.

7.

Dokumenti

Projekts (datne: TMNot_261020_laulatie) un Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (datne: TMAnot_261020_laulatie).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrībai ir iespēja līdzdarboties Projekta izstrādē, rakstiski sniedzot viedokli atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Rakstisku viedokli par Projektu lūdzam sūtīt uz Reģistra elektroniskā pasta adresi info@ur.gov.lv līdz 2020. gada 9. novembrim.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere, tālruņa numurs 67031706, elektroniskā pasta adrese: info@ur.gov.lv.