1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz ikvienu personu, kurai tiek piemērota samazinātā valsts nodevas likme Valsts atbalsta programmas “Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” vai valsts sniegtās palīdzības dzīvojamās telpas iegādei un būvniecībai ietvaros.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas.

Ar grozījumiem tiek konkretizēti kritēriji samazinātās valsts nodevas likmes piemērošanai daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuras nekustamo īpašumu iegūst valsts sniegtās palīdzības dzīvojamās telpas iegādei un būvniecībai ietvaros.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt Valsts kancelejā šā gada oktobrī.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts uz 2 lapām (TMnot_170920_vn);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 8 lapām (TManot_170920_vn).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 24. septembrim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: laura.miltovica@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Kristīne Miļevska, tālr. 67036813, kristine.milevska@tm.gov.lv