Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta “Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumi

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtība”.

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Transporta un sakaru politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Vietējās pašvaldības, Valsts zemes dienests.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Lai novērstu funkciju dublēšanos, nepieciešams svītrot prasību divos eksemplāros sagatavotos pašvaldības ceļu un ielu izvietojuma shēmas un sarakstus saskaņot ar Valsts zemes dienesta reģionālo nodaļu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2015.gada 29.oktobra Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts.

Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2015.gada 21.oktobrim rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt: nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu; fiziskajām personām: vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu).

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Valsts zemes dienesta Juridiskā departamenta Tiesību aktu uzraudzības daļas juriste Inga Gedroviča-Juraga, tālrunis 67038689, elektroniskā pasta adrese – inga.gedrovica-juraga@vzd.gov.lv .

 

Pievienotie dokumenti