Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

Tāpat noteikumu projekts attiecas uz ikvienu personu, kas ir vai nākotnē būs izpildu lietas dalībnieks.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru prezidenta rezolūciju Nr. 2020-1.1.1./52-52, ar kuru visiem ministriem tika uzdots savas kompetences ietvaros apzināt un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajām darbībām un reformām un to paredzamo gaitu savā pārziņā esošajās jomās administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai un līdz 2020. gada 1. oktobrim iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

Vienlaikus ar grozījumiem tiek tupināts darbs pie zvērinātu tiesu izpildītāju skaita pārskatīšanas. Ar noteikumu projektu tiek likvidēta Rīgas apgabaltiesas darbības teritorijā esošā amata vieta – Rīgas apgabaltiesas iecirknis Nr. 74. Minētās amata vietas iecirknim noteiktā teritorija ar noteikumu projektu pēc iespējas vienmērīgi tiek sadalīta starp citām attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijā ietilpstošajām zvērināta tiesu izpildītāja amata vietām.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts uz 29 lapām (TMnot_010920_inventars);
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 6 lapām (TManot_010920_inventars).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts ievietots Tieslietu ministrijas mājas lapā internetā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 8. septembrim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: laura.miltovica@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore Kristīne Miļevska, tālr. 67036813, kristine.milevska@tm.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti:

  1. Ministru kabineta noteikumu projekts Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām";
  2. Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).