Paziņojums par līdzdalības iespējām Informatīvā ziņojuma "Pārskats par Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam un Ieslodzīto resocializācijas pamatnostādņu 2015.-2020. gadam īstenošanas plāna ieviešanas rezultātiem" izstrādes procesā (līdz 2019. gada 29.jūlijam)

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem""

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Nekustamā īpašuma īpašnieki, pašvaldības, rajona (pilsētas) tiesas, Tiesu administrācija

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna 2019. -2022. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2019. gada 22. maija rīkojumu Nr. 247) 3.1. pasākums paredz uzdevumu nodrošināt elektronisku datu apmaiņu starp pašvaldībām un zemesgrāmatu pirmpirkumu tiesību izmantošanas jomā, izslēdzot pienākumu iedzīvotājiem saņemt pašvaldības izziņu un iesniegt zemesgrāmatā.

Nostiprinājuma lūdzējiem zemesgrāmatā nebūs jāiesniedz lēmums par atteikšanos izmantot pirmpirkuma tiesības vai izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. Par šo dokumentu esamību tiesnesis, nostiprinot īpašuma tiesības, pārliecināsies no pašvaldības elektroniski iesniegtajiem dokumentiem izmantojot tīmekļvietni www.zemesgramata.lv vai tīmekļa pakalpi. Regulējums uzlabos esošo īpašuma tiesību nostiprināšanas procesu un padarīs kvalitatīvāku un ātrāku datu apmaiņas procesu starp procesā iesaistītajām institūcijām.

Lai neradītu šķēršļus īpašuma tiesību nostiprināšanai, gadījumā, ja pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības, paredzēts, ka pašvaldībā iesniedzams pirkuma līguma oriģināls. Gadījumā, ja pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesībās, tās rīcībā jau būs pirkuma līguma oriģināls, ko pievienot nostiprinājuma lūgumam.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Likumprojektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. augustā.

7.

Dokumenti

 Ministru kabineta noteikumu projekts (datne: TMNot_110719_PPT) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma projekts (datne: TMAnot_110719_PPT)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019. gada 29. jūlijam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktores vietnieces K.Miļevskas e-pasta adresi: Kristine.Milevska@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Tiesu sistēmas politikas departamenta direktore I. Ilgaža e-pasts: inita.ilgaza@tm.gov.lv tel.67036814.

Pievienotie dokumenti