Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību"" izstrādes procesā līdz 2018. gada 17. decembrim
 

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

"Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 5. aprīļa noteikumos Nr. 271 "Noteikumi par izvērtēšanas ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un tā sastādīšanas un sniegšanas kārtību"" (turpmāk – noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts ir attiecināms uz: 1)  probācijas klientiem, par kuriem ir jāsastāda izvērtēšanas ziņojums; 2) Valsts probācijas dienesta nodarbinātajiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekts paredz dzēst MK noteikumos Nr. 271 3., 4. un 5. punktu, kas regulē principu par konkrētas Dienesta teritoriālās struktūrvienības iesaisti izvērtēšanas ziņojuma sagatavošanā.  Jau šobrīd praksē Dienesta teritoriālās struktūrvienības vadītājs pēc izvērtēšanas ziņojuma pieprasījuma saņemšanas izvērtē Dienesta teritoriālās struktūrvienības personālresursu pieejamību un noslodzi izvērtēšanas ziņojumu funkcijā, un, nepieciešamības gadījumā, nodod izvērtēšanas ziņojuma pieprasījumu Dienesta koordinatoram izvērtēšanas ziņojumu sagatavošanas jomā (turpmāk – koordinators). Dienesta koordinators izvērtē  Dienesta teritoriālo struktūrvienību ar zemāko darba noslodzi, Dienesta teritoriālo struktūrvienību izvērtēšanas ziņojuma sagatavotāju pieejamību un noslodzi,  efektīvākas Dienesta resursu izmantošanas iespējas un pārsūta izvērtēšanas ziņojuma pieprasījumu izpildei Dienesta citai teritoriālajai struktūrvienībai, kura nodrošina izvērtēšanas ziņojumu sagatavošanu. Pēc Dienesta strukturālo reformu ieviešanas un normu svītrošanas no MK noteikumiem Nr. 271, netiks mainīta izvērtēšanas ziņojuma sastādīšanas kārtība, kā arī netiks pasliktināts probācijas klienta stāvoklis, par kuru tiek sagatavots izvērtēšanas ziņojums. Arī pēc grozījumiem MK noteikumos Nr. 271  Dienesta darbinieks – izvērtēšanas ziņojuma sagatavotājs –  nodrošinās klātienes darbu (individuālās pārrunas) ar probācijas klientu tās teritoriālās struktūrvienības nodaļā, kura ir tuvāka probācijas klienta dzīvesvietai.

Vienlaicīgi noteikumu projekts paredz papildināt MK noteikumu Nr. 271 2.punktu ar vārdiem "Valsts probācijas dienests (turpmāk – dienests), lai saglabātu norādi, ka izvērtēšanas ziņojumus sagatavo Dienests, tā kā 3.punkts, kur tas ir atrunāts gan dienests, tiek svītrots.

Saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 16.panta trešo daļu, Ministru kabinets nosaka Valsts probācijas dienesta informācijas sistēmā iekļaujamās informācijas iekļaušanas tiesisko pamatu, saturu, apjomu un apstrādes kārtību, paredzot noteikt vienotu kārtību, kādā informācijas sistēmā tiek iekļauta informācija par probācijas klientu. Ņemot vērā minēto, MK noteikumu Nr.271 6.punkts izteikts jaunā redakcijā, precizējot atsauci uz Dienesta  informācijas sistēmu un tajā iekļaujamās informācijas apjomu.

Noteikumu projekts paredz MK noteikumu Nr. 271 normu precizēšanu atbilstoši Dienesta strukturālajām izmaiņām, kas stājas spēkā ar 2019. gada 1. janvāri, saistībā ar Dienesta struktūrvienību teritoriālo piekritību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekta saskaņošana ar Tieslietu ministriju uzsākta 2018.gada 7.novembrī.

Pēc sabiedriskās līdzdalības procesa noslēgšanas projektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti

Projekts –  TMNot_301118_VPD_IZ

Anotācija – TManot_301118_VPD_IZ

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalības veids, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam – Sabiedriskā apspriede (sanāksme).

Sabiedriskā apspriede (sanāksme) norisināsies 2018.gada 17.decembrī plkst.12:00 Valsts probācijas dienesta telpās Dzirnavu ielā 91, Rīgā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Pieteikumus līdzdalībai sabiedriskajā apspriedē (sanāksmē) sūtīt uz e-pastu andris.eglons@vpd.gov.lv līdz 2018.gada 16.decembra plkst.14:00, norādot sabiedriskās apspriedes (sanāksmes) dalībnieka vārdu, uzvārdu, tālruņa adresi un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Andris Eglons, 67244846, andris.eglons@vpd.gov.lv.

Pievienotie dokumenti