1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 3. septembra noteikumos Nr. 761 “Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Personas, kuras reģistrē civilstāvokļa aktus (dzimšanu, miršanu, laulības), maina vārdu, uzvārdu vai tautību. Mērķgrupas aptuveno skaitlisko lielumu nevar noteikt.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projektā paredzēts, ka civilstāvokļa aktu reģistri turpmāk tiks iekļauti, aktualizēti un atjaunoti Fizisko personu reģistrā, nevis Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmā.  Tāpat noteikumu projekts paredz precizēt esošo regulējumu atbilstoši faktiskajai situācijai.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2020. gada 15. decembrī.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts, anotācija.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 10.12.2020., nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi pdad@pmlp.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), tālruņa numurs un e-pasta adrese.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Žanna Semenjuka, 67829730, zanna.semenjuka@pmlp.gov.lv