1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 4. decembra noteikumos Nr. 761 "Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas noteikumi"".

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts ietekmēs maksātnespējas procesa administratorus, tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas,  Maksātnespējas kontroles dienestu, tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa subjektus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projekta mērķis ir noteikt Elektroniskās maksātnespējas uzskaites sistēmas (turpmāk – sistēma) lietotāju sistēmā iekļauto personu identificējošo datu pareizības pārbaudi precizitātes nodrošināšanas nolūkā maksātnespējas procesā un tiesiskās aizsardzības procesā, izmantojot citu valsts informācijas sistēmu datus.

Lai nodrošinātu sistēmā ievadīto personu datu – vārds, uzvārds, personas kods – apstrādes precizitāti un aktualitāti, ir jānodrošina, ka sistēmas lietotājs sistēmā nevar ievadīt minētos datus kļūdaini vai ievadīt neaktuālus datus. Minēto nav iespējams pilnībā nodrošināt, ja manuāli ievadītos personas datus nepārbauda. Tādējādi ir jānodrošina personas identificējošo datu pārbaude pēc to ievadīšanas, pārbaudot pret Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes administrēto reģistru.

Tāpat noteikumu projektā veikti vairāki tehniski precizējumi.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē š.g. augustā.

7.

Dokumenti

1. Noteikumu projekts uz 3 lapām (datne: TMNot_220720_EMUS);

2. Anotācija uz 8 lapām (datne: TMAnot_220720_EMUS).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2020. gada 7. augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 7.4.1 apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Maksātnespējas kontroles dienesta elektroniskā pasta adresi: 
mkd@mkd.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Maksātnespējas kontroles dienesta Juridiskā departamenta direktora vietniece Anda Pleikšne, Anda.Pleiksne@mkd.gov.lv, tālr. 67099125.