1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 1.oktobra noteikumos Nr.464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu""  (turpmāk – Noteikumu projekts).

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Pašlaik spēkā esošo Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra noteikumu Nr. 464 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpa un atšķirības zīmju aprakstu" (turpmāk – Noteikumi Nr. 464) izstrādi un virzību iniciēja Iekšlietu ministrija, pamatā balstoties uz tās padotībā esošo iestāžu amatpersonu darba specifiku un vajadzībām.

Ņemot vērā Noteikumos Nr. 464 iestrādāto pamatā no Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumiem Nr. 137 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpu un atšķirības zīmju aprakstu, speciālā apģērba, individuālo aizsardzības līdzekļu, ekipējuma un inventāra veidiem un to izsniegšanas normām", kas 2019. gada 1. jūlijā zaudēja spēku, pārņemto regulējumu ar nepietiekamām izmaiņām attiecībā uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, kā arī nepieciešamību normas, kas attiecināmas uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām, to ērtākai uztveramībai un piemērošanai apkopot vienkopus, Noteikumu projekts paredz Noteikumus Nr. 464 papildināt ar 5. pielikumu "Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu formas tērpa un atšķirības zīmju apraksts".

Noteikumu projekts paredz mainīt Noteikumos Nr. 464 noteikto Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu formas tērpa tumšo haki krāsu, kas līdzīga Nacionālajos bruņotajos spēkos dienošajiem paredzētajam formas tērpam, pret tumši pelēku, lai formas tērpa atšķirīgā krāsa nepārprotami norādītu uz amatpersonu piederību Ieslodzījuma vietu pārvaldei.

Noteikumu projekts arī paredz no formas tērpa kopuma izslēgt atsevišķas tā sastāvdaļas, kuru praktiskais pielietojums ir apgrūtinošs un nepraktisks Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu darba specifikas dēļ, to vietā iekļaujot darba pienākumu pildīšanai atbilstošākas. Norādāms arī tas, ka projekts noteic savstarpēji komplektējamas formas tērpa sastāvdaļas, kas tiks optimāli sakomplektētas, ievērojot konkrētu ieslodzījuma vietu struktūrvienību dienesta pienākumu specifiku, nevis katras amatpersonas nodrošināšanu ar visām projektā iekļautajām sastāvdaļām, kas vienā vai otrā gadījumā dienesta pienākumu izpildei nav nepieciešamas un faktiski netiek izmantotas.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2020.gada septembra sākumā.

7.

Dokumenti

1. Noteikumu projekts uz 61 lapas;

2.Noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz 6 lapām.

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Noteikumu projekta izstrādē, rakstveidā sniedzot viedokli līdz 2020.gada 31.augustam atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par noteikumu projektu jāiesniedz rakstveidā līdz 2020.gada 31.augustam, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Katrina.Taimina@ievp.gov.lv

10.

Cita informācija

 Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Ieslodzījuma vietu pārvaldes

centrālā aparāta

Nodrošinājuma daļas vadītājs

Viktors Karklins

Tālrunis 67290302

E-pasta adrese: Viktors.Karklins@ievp.gov.lv